วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กตู่ ยกครูบุคคลสำคัญในสังคม ปลูกฝังศิษย์ให้มีความเจริญ

นายกฯ ส่งสารวันครู ชี้เป็นบุคคลสำคัญในสังคม ปลูกฝังศิษย์ให้มีความเจริญ ทั้งทางสติปัญญา-คุณธรรมจริยธรรม ย้ำรัฐบาลให้การส่งเสริมพัฒนาการสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้...


เมื่อวันที่ 16 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งสารเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561 ว่า ขอส่งความเคารพและความระลึกถึงมายังผู้ประกอบวิชาชีพครูทุกท่าน ครูเป็นบุคคลที่มีความหมายและความสำคัญต่อทุกคนในสังคม ในฐานะที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังความคิดและจิตใจให้ศิษย์มีความเจริญ ทั้งทางสติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครู ในฐานะผู้ที่สร้างคนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ จึงได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครูในทุกด้าน เพื่อให้ครูสามารถมุ่งพัฒนาการเรียนการสอน เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอน หรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามได้มอบคำขวัญว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนในสังคม รวมทั้งการอบรมบ่มเพาะศิษย์ด้วยความรัก ความเข้าใจ และความเมตตาเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต โดยมีความรู้ และคุณธรรมความดีเป็นรากฐานหนุนนำในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างสุจริต ซึ่งบรรดาศิษย์เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศไทย ให้เจริญ ก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป

ในโอกาสนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีอันแผ่ไพศาล แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดอภิบาลประทานพรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จ มีความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่โดยทั่วกัน.

นายกฯ ส่งสารวันครู ชี้เป็นบุคคลสำคัญในสังคม ปลูกฝังศิษย์ให้มีความเจริญ ทั้งทางสติปัญญา-คุณธรรมจริยธรรม ย้ำรัฐบาลให้การส่งเสริมพัฒนาการสอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้... 16 ม.ค. 2561 09:08 16 ม.ค. 2561 09:23 ไทยรัฐ