วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เพิ่มรายได้รับวัยเกษียณ ยุทธศาสตร์ดึงคนไทยเข้าถึงตลาดทุน

เพิ่มรายได้รับวัยเกษียณ ยุทธศาสตร์ดึงคนไทยเข้าถึงตลาดทุน

  • Share:

ก.ล.ต.เตรียมชงร่างแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ 4 เรื่องเข้า ครม.ในเร็วๆนี้ พร้อมเปิดแผนยุทธศาสตร์การทำงานในระยะ 3 ปี มุ่งให้คนไทยได้รับคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวในงานสัมมนา : SEC Conference 2018 : Capital Market for All ว่า ก.ล.ต.เตรียมเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการแก้ไข 4 ประเด็นหลัก คือ 1.การจัดตั้งกองทุน ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) 2.ความเป็นอิสระของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) 3.การกำหนดการให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (ETP) เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

4.การให้คณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถกำหนดความคาดหวังและหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ต้องมีความพร้อมด้านเงินทุน บุคลากร และระบบงานต่างๆเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง
ผู้ลงทุน การควบคุมความเสี่ยง หรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม อันอาจเกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ การติดตามกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งให้มีการกำหนดมาตรการลงโทษทางปกครอง กรณีตลาดหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เช่น ภาคทัณฑ์ ตำหนิโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน ปรับทางปกครองและจำกัดการประกอบการ เป็นต้น

“ทั้ง 4 ประเด็น เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในเดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ส่วนเกณฑ์การกำกับดูแล การระดมทุนด้วยวิธี Inital Coin Offering (ICO) คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในไตรมาส 1 การลงทุน ICO นักลงทุนต้องมีความระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง แม้ผลตอบแทนสูง”

นายรพี กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (ปี 2561—2563) โดยเน้นให้คนไทย ได้รับคำแนะนำการลงทุนที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้มีผู้ให้บริการวางแผนทางการเงิน (wealth advice) เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้เข้าถึงตลาดทุนได้สะดวกรวดเร็ว สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจทั้งรายเดิมและรายใหม่ให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุน ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลตลาดทุนให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีการปฏิรูปกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จำเป็น เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของตลาดทุน

“การเข้าถึงตลาดทุนของประชาชน มีข้อจำกัด โดยเฉพาะการได้รับคำแนะนำหรือการวางแผนทางการเงินมักจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง เนื่องจากมีต้นทุนและช่องทางการเข้าถึงที่จำกัด จึงจะสนับสนุนให้ประชาชนได้รับคำแนะนำและการวางแผนทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่งคั่ง มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนารูปแบบการให้บริการ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน ซึ่งปัจจุบันยังอาจไม่สามารถใช้ตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองได้”

ขณะเดียวกัน ก.ล.ต. จะสร้างทางเลือกการระดมทุน ให้ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการเข้าถึงทุนในช่องทางการระดมทุนในปัจจุบัน เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding)

นายรพีกล่าวว่า ในเรื่องของการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย ก.ล.ต. จะเน้นใน 3 ด้านคือ การบังคับใช้กฎหมาย ความมีวินัยของบริษัทและผู้บริหาร และการสร้างแรงผลักดันของผู้ร่วมตลาด โดย ก.ล.ต.จะร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทภายใต้การกำกับดูแล ให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความรู้ พร้อมใช้สิทธิปกป้องตนเอง ขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุนก็ต้องมีจรรยาบรรณและให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้