วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลอง

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ระหว่าง พม. มรภ. พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ว่าการดำเนินงานครั้งนี้ พม.มีบทบาทส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนาผู้อยู่อาศัยในชุมชนริมคลอง ให้สอดคล้องกับปัญหาทางสังคมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มรภ.พระนคร สนับสนุนการศึกษาวิจัย บริการวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

นายพุฒิพัฒน์ กล่าวต่อไปว่า พอช.สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อชุมชน จัดทำแผนการพัฒนาชุมชน การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ส่วนสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัย คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ความร่วมมือนี้เพื่อให้ประชาชนชุมชนริมคลองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป.

นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวภายหลังเป็นประธานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองน่ามอง น่าอยู่ ระหว่าง พม. มรภ. พระนคร สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 16 ม.ค. 2561 04:31 ไทยรัฐ