วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชบัณฑิต (ต่อ)

โดย ซี.12

ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์

นอกจากราชบัณฑิตในสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 33 ตำแหน่งแล้ว ยังมีราชบัณฑิตในสำนักวิทยาศาสตร์ อีก 55 ตำแหน่ง และราชบัณฑิต ในสำนักศิลปกรรม อีก 30 ตำแหน่ง

ราชบัณฑิต ใน สำนักวิทยาศาสตร์ 55 ตำแหน่งนั้น มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ 51 ราย ประกอบด้วย

1.ศ.กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 2.ศ.กิตติคุณอรุณ ชัยเสรี 3.ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย 4.ศ.กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์ 5.ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ 6.ศ.เกียรติคุณ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 7.ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 8.ศ.ดร. ปกรณ์ อดุลพันธุ์ 9.ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ 10.ศ.เกียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน

11.ศ.จงรักษ์ ผลประเสริฐ 12.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ 13.ศ.กิตติคุณ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 14.ศ.พิเศษ ดร.ธวัชชัย สันติสุข 15.ดร.จำลอง เพ็งคล้าย 16.ศ.กิตติคุณ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์ 17.ศ.เกียรติคุณ ดร.สุธรรม อารีกุล 18.ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ 19.ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา 20.ศ.เกียรติคุณ ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

21.ศ.กิตติคุณศักดา ศิริพันธุ์ 22.นายนิพนธ์ ทรายเพชร 23.ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน 24.ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี 25.ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 26.ศ.กิตติคุณ ดร.มนุวดี หังสพฤกษ์ 27.ศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร 28.ศ.เกียรติคุณ ดร.สายชล เกตุษา 29.ศ.กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ 30.ศ.มณีวรรณ กมลพัฒนะ

31.ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 32.ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว 33.ศ.กิตติคุณ ดร.น.สพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 34.ศ.เกียรติคุณ นพ.สมพล พงศ์ไทย 35.รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ 36.ศ.เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ วัชรดุล 37.ศ.เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 38.ศ.กิตติคุณ ดร.นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา 39.ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.สมชัย บวรกิตติ 40.ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

41.ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล 42.ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ 43.ศ.เกียรติคุณ ดร.นพ.ปณต มิคะเสน 44.ศ.เกียรติคุณ นพ.บูรณะ ชวลิตธำรง 45.ศ.กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล 46.ศ.นพ.ยง
ภู่วรวรรณ 47.ศ.พิเศษ ทพ.สิทธิ ส.ศรีโสภาค 48.ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ 49.ศ.ดร.ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร 50.ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์ 51.ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช

ส่วน ราชบัณฑิต ใน สำนักศิลปกรรม 30 ตำแหน่ง มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ 28 ราย ประกอบด้วย 1.พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) 2.ศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ 3.ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ 4.ศ.ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ 5.ศ.ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ 6.ศ.ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร 7.คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ 8.
ศ.ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ 9.ศ.ดร.กาญจนา นาคสกุล 10.รศ.ดร.นววรรณ พันธุเมธา 11.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ 12.รศ.ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 13.รศ.ดร.จินตนา ดำรงค์เลิศ 14.รศ.มาลิทัต พรหมทัตตเวที 15.ศ.ไสว มงคลเกษม 16.รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี 18.ดร.ชลิตภากร วีรพลิน 19.ศ.กิตติคุณเดชา บุญค้ำ 20.ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม 21.รศ.อัศนีย์ ชูอรุณ 22.นายจุลทัศน์ พยาฆรานนท์ 23.ศ.วิบูลย์ ลี้สุวรรณ 24.นายวิทย์ พิณคันเงิน 25.ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ 26.ดร.ไพโรจน์ ทองคำสุก 27.ศ.ไขแสง ศุขะวัฒนะ 28.นายชนก สาคริก

ราชบัณฑิตยสภาชุดนี้มี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ จากสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง เป็น นายกราชบัณฑิตยสภา และ นายนิพนธ์ ทรายเพชร จากสำนักวิทยาศาสตร์ เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ จากสำนักศิลปกรรม เป็น อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ 2

นอกจากนั้นยังมี ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อีก 6 คน คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต) นายมีชัย ฤชุพันธุ์ พระพรหมบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล.

“ซี.12”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง - ราชบัณฑิตใหม่

นอกจากราชบัณฑิตในสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 33 ตำแหน่งแล้ว ยังมีราชบัณฑิตในสำนักวิทยาศาสตร์ อีก 55 ตำแหน่ง และราชบัณฑิต ในสำนักศิลปกรรม อีก 30 ตำแหน่ง 15 ม.ค. 2561 10:33 15 ม.ค. 2561 10:33 ไทยรัฐ