วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ICT Movement 14/01/61

ICT Movement 14/01/61

  • Share:

มีความคึกคักเหลือกำลัง สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ซึ่งจะต้องมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 7 คน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ...

โดย ณ วันที่ 11 ม.ค. มีรายชื่อผู้สมัครประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ 1.รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ 2.ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้ปฏิบัติงานประจำกรรมการ กสทช. 3.นางอรษา มุขเตียร์ เปอร์ตี้ ผู้บริหารวิทยุกระจายเสียง...

ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ 1.พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ททบ.5 2.นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ.ส.ม.ท. 3.พลเอก ศักดา แสงสนิท ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย 4.พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดกองทัพบก ... 

ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ 1.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท. โทรคมนาคม 2.นายสุพจน์ เธียรวุฒิ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม...

ด้านวิศวกรรม ได้แก่ 1.นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด 2.พันเอก อนุรัตน์ อินกัน ทหารกองหนุน (ข้าราชการบำนาญ) 3.ดร.ณัฐวุฒิ ศาสตราวาทะ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ บริษัท เอซีทีโมบาย จำกัด 4.พลอากาศตรี ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช. 5. พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ และอดีตเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ...

ด้านกฎหมาย ได้แก่ 1.ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์ อาจารย์ประจำพิเศษ สาขานิติศาสตร์ มสธ. 2.พันตำรวจเอก ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ ข้าราชการบำนาญ, ตำรวจ, เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.นายประพันธ์ คูณมี อนุกรรมการพิจารณา อ.ส.ม.ท. ด้านกิจการกระจายเสียง 4.นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด 5.นายพรชัย ด่านวิวัฒน์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย 6.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงาน กสทช. 7.พลตำรวจโท อำนวย นิ่มมะโน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ (ด้านกระบวนการยุติธรรม)...

ด้านเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ 1.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม คณะกรรมการกฤษฎีกา 2.อาจารย์พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550...

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ได้แก่ 1.นายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2.นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค 3.พลเอก ภุชพงษ์ พงษ์ศิริ ข้าราชการบำนาญ 4.รองศาสตราจารย์ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ประธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6.นาย ณ กาฬเลาหะวิไลย รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจหนังสือพิมพ์ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)...

ทั้งนี้ หลังการรับสมัครเสร็จสิ้นลงในวันที่ 14 ม.ค. ก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติ ส่งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกให้เหลือ 14 คน ส่ง สนช.เลือกเหลือ 7 คน และคาดว่าในราว พ.ค.2561 จะได้ป๊ะโฉมหน้า กสทช.ชุดใหม่ วี้ดวิ้ว...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้