วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.กำชับ อปท.จัดงานวันเด็ก เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ คำนึงถึงความปลอดภัย

สถ.กำชับ อปท.จัดงานวันเด็ก เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ คำนึงถึงความปลอดภัย

  • Share:

อธิบดี สถ.แจงแนวทางจัดงานวันเด็ก อปท.เน้นจัดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย-สติปัญญา ให้มีความพร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมกำชับคำนึงถึงความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ส่งเสริมพัฒนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้ให้เด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบัน ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ ในการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ในการจัดงานวันเด็ก ควรเน้นการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ แรงบันดาลใจ กิจกรรมการละเล่น การแสดง การประกวด หรือกิจกรรมแข่งขันต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติ เพราะเด็กคือกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแนวทางในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติว่าให้จัดงานให้ตรงตามมติคณะรัฐมนตรี คือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม สามารถจัดงานให้แก่เด็กทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่แค่เด็กที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ส่วนในเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ในตอนท้าย นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกำลังอาสาสมัคร เช่น อปพร. ข้าราชการพนักงานออกอำนวยความสะดวกให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ไปร่วมงานวันเด็กได้รับความสะดวกและปลอดภัยด้วย ที่สำคัญ คือ การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดในงานวันเด็ก ช่วยตรวจตราดูแลตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อให้เด็กได้มีความสุข สนุกสนานอย่างปลอดภัยทุกคน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้