วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พช.ชวนคนไทย อัพเดตข้อมูล จปฐ.ลดความเหลี่อมล้ำ ก้าวข้ามความยากจน

พช.ชวนคนไทย อัพเดตข้อมูล จปฐ.ลดความเหลี่อมล้ำ ก้าวข้ามความยากจน

  • Share:

กรมการพัฒนาชุมชน ส่งอาสาสมัครลงพื้นอัพเดตข้อมูล จปฐ.2561 เป้าหมาย 12,935,000 ครัวเรือนทั่วประเทศ พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.61 เพื่อสรุปผลเป็นแนวทางแก้ปัญหาให้ตรงจุด ขจัดความจน ลดความเหลี่อมล้ำ ให้เป็นจริง

เมื่อวันนี้ 11 ม.ค.61 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม "จปฐ.UPDATE 2018 : ลดความเหลี่อมล้ำ ก้าวข้ามความจน" ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ

โดย นายอภิชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตชนบททั่วประเทศเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน และได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและเครื่องชี้วัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทุก 5 ปี โดยข้อมูล จปฐ. คือ ข้อมูลครัวเรือน ที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

สำหรับการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ที่มีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กรมการพัฒนาชุมชน ได้มีการจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561 โดยมีอาสาสมัครลงพื้นสอบถามข้อมูลตามครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 12,935,000 ครัวเรือน และได้มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน แบ่งเป็น 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประกอบด้วย หมวดสุขภาพ หมวดสภาพแวดล้อม หมวดการศึกษา หมวดการมีงานทำและรายได้ และหมวดที่ 5 ค่านิยม โดยข้อมูลที่จัดเก็บสามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซต์ ebmn.cdd.go.th

ผลสรุปจากการจัดเก็บข้อมูล จะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ จะนำผลสรุปจากการจัดเก็บข้อมูล ไปดำเนินการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ตัวอย่างเช่น กรมการพัฒนาชุมชน นำไปใช้ในกระบวนการจัดทำแผนชุมชน แผนพัฒนาตำบล/อำเภอ/จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริมให้นำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ใช้ข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลคัดกรองการจัดทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ใช้ข้อมูล จปฐ. รายครัวเรือนจัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลลูกหนี้เกษตรกรฯ กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ข้อมูล จปฐ. เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อคนต่อปี แยกรายอำเภอ จังหวัด ในการจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฌาปนกิจแก่ครัวเรือนที่มีผู้เสียชีวิต รายละ 2,000 บาท เฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี กระทรวงแรงงาน ใช้ข้อมูลเรื่องการมีงานทำและรายได้เฉลี่ยครัวเรือน เพื่อค้นหาและสนับสนุนผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ที่ประสงค์จะทำงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใช้ข้อมูล จปฐ. เรื่องสุขลักษณะของครัวเรือน เพื่อค้นหาและพัฒนากลุ่มเป้าหมาย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ใช้ข้อมูลในการพัฒนารายได้และสาธารณูปโภค ของหมู่บ้านขอบชายแดน สำนักนายกรัฐมนตรี ใช้ข้อมูลเรื่องการออมภายใต้โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบ ABC ที่ กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้ข้อมูลในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคม

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของการนำข้อมูล จปฐ. ไปใช้เพื่อพัฒาคุณภาพชีวิตคนไทยในด้านต่างๆ เท่านั้น ดังนั้นการให้ข้อมูลแก่ "อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ." ที่กำลังลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ จึงนับเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะทำให้รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาได้ตรงจุด และเป็นอีกหนทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำได้

นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ยังได้มุ่งมั่นต่อการพัฒนารูปแบบของการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย “ความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่” กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ "สทอภ." หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “GISTDA”
ความร่วมมือที่ว่านี้เกิดขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาชุมชน สนับสนุนการแก้ปัญหาชุมชน ในมิติด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ว่ากันอย่างง่ายคือนำข้อมูลมาพล็อตลงบนแผนที่ประเทศไทยเพื่อให้สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมีความแม่นยำอีกด้วย

ทั้งนี้ ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในปี 2560 ที่ผ่านมาข้อมูลโดยสรุปผลการจัดเก็บที่ผ่านเกณฑ์ 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 หมวดที่ 5 ด้านค่านิยม ตัวชี้วัดที่ 27 : ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 99.94% จากการสำรวจ 6,826,988 คน (หกล้านแปดแสนคนเศษ) อันดับ 2 หมวดที่ 1 ด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดที่ 3 : เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค คิดเป็นร้อยละ 99.91% จากการสำรวจ 4,452,255 คน (สี่ล้านสี่แสนคนเศษ) อันดับ 3 หมวด หมวดที่ 5 ด้านค่านิยม ตัวชี้วัดที่ 29 : ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 99.91% จากการสำรวจ 734,777 คน (เจ็ดแสนสามหมื่นคนเศษ)

ส่วน 3 อันดับแรกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. มากที่สุด อันดับ 1 หมวดที่ 4 ด้านการมีงานทำและมีรายได้ ตัวชี้วัดที่ 23 : ครัวเรือนมีการเก็บออม คิดเป็นร้อยละ 17.22 % จากการสำรวจ 2,211,075 ครัวเรือน (สองล้านสองแสนครัวเรือนเศษ) อันดับ 2 หมวดที่ 5 ด้านค่านิยม ตัวชี้วัดที่ 25 : คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 7.30% จากการสำรวจ 2,626,564 คน (สองล้านหกแสนคนเศษ) อันดับ 3 หมวดที่ 5 ด้านค่านิยม ตัวชี้วัดที่ 24 : คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 6.90 % จากการสำรวจ 2,483,099 คน (สองล้านสี่แสนคนเศษ)

ส่วนของรายได้ มีครัวเรือนที่ ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 38,000 บาท/คน/ปี จำนวน 126,102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.98% และรายได้เฉลี่ยคนไทยคิดเป็น 81250 บาท/คน/ปี ยังมีผลการสำรวจอื่นๆอีก ซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำเอกสารเผยแพร่ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมฯ www.cdd.go.th นอกจากนี้ท่านที่ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่กรมการพัฒนาชุมช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูล จปฐ. ถือได้ว่าเป็นข้อมูลกลางของประเทศ เป็นเหมือนแผนที่คุณภาพชีวิตของคนไทย ช่วยให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มองเห็นภาพรวม เห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของคน เห็นผลการพัฒนาที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต อีกทั้งสามารถชี้เป้าสู่การวางแผนเพื่อแก้ไขและพัฒนาไปอย่างมีทิศทางในทุกระดับ อีกทั้งภาครัฐ หรือ เอกชน ยังสามารถใช้เพื่อการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายด้วย ดังนั้น ข้อมูล จปฐ. ที่ถูกต้องเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งสำคัญสุด โดยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้ จะมีอาสาสมัครลงพื้นที่ทั่วประเทศไปเคาะประตูบ้านท่านเพื่อสอบถาม และจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ข้อมูลที่ได้จะไม่กระทบสิทธิ์ใดๆ ของท่าน ตรงกันข้ามจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัว จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา บนหลักคิดที่ว่า “ร่วมพัฒนาประเทศไทย ร่วมให้ข้อมูล จปฐ.ที่เป็นจริง”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้