วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งทีมแพลนจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.ทั้ง 9 แห่งได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปในประเด็นมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปี 2542 ที่กำหนดให้จ้างพนักงานทดแทนอัตราข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการออกนอกระบบในปี 2545 โดยให้ได้รับเงินเดือนในอัตราที่มากกว่าฐานเงินเดือนของข้าราชการ คือเพิ่มขึ้น 1.7 เท่า สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาย ก. และเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สาย ข. และ สาย ค. โดยเงินเดือนที่รัฐจัดสรรให้แต่ละมหาวิทยาลัยจะเป็นรูปแบบของเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อให้อิสระแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย

อธิการบดี มทร.พระนครกล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีวิธีการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไป ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยบางแห่งไม่เข้าใจจึงได้เกิดการเรียกร้อง ซึ่งจากการหารือสรุปตรงกันว่าจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด ประกอบด้วยตัวแทนจาก มทร.ทั้ง 9 แห่ง สกอ. สำนักงบประมาณ สตง. และกรมบัญชีกลาง เพื่อมาช่วยกันร่างระเบียบการใช้จ่ายเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน.

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร เปิดเผยว่า มทร.ทั้ง 9 แห่งได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 11 ม.ค. 2561 00:07 11 ม.ค. 2561 01:01 ไทยรัฐ