วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปั้นคน "Q" อาสา พี่เลี้ยงเกษตร GAP

ปั้นคน "Q" อาสา พี่เลี้ยงเกษตร GAP

  • Share:

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า ด้วย มกอช.เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ มีหน้าที่กำกับดูแลตรวจเกษตรทั้งพืช ผัก ประมง รวมทั้งปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แต่ไม่มีหน่วยงานในระดับภูมิภาค ทำให้เกิดช่องว่างในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ มกอช. กับผู้ที่เกี่ยวข้อง การทำงานจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดโครงการ Q อาสาขึ้นมา เพื่อผลิตบุคลากรไว้เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานรัฐกับเกษตรกร เป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP การสร้างเครือข่ายการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

“การสร้างเจ้าหน้าที่ Q อาสาขึ้นมาเพื่อแลก เปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง มกอช.กับเกษตรกร ให้คำปรึกษาเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนสภาเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต การจัดการแปลงพืชผักเป็นไปตามมาตรฐานผ่านการรับรอง”

นางสาวเสริมสุข เผยอีกว่า ที่ผ่านมาได้มีการอบรมผลิตเจ้าหน้าที่ Q อาสาไปแล้ว 3 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สระแก้ว และพัทลุง มีเจ้าหน้าที่ Q อาสา ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด อำเภอ และเจ้าหน้าที่ของ มกอช. 135 คน คอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร 539 ราย

สำหรับปี 2561 มีพื้นที่เป้าหมายที่ให้เจ้าหน้าที่ Q อาสา เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP พืชอาหารโครงการแปลงใหญ่ ในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ พิจิตร, กำแพงเพชร, พัทลุง, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์ และสระแก้ว รวมทั้งสิ้น 600 แปลง คาดว่าแปลงเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง GAP พืชอาหาร จะสามารถปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้ไม่น้อยกว่า 420 แปลง หรือร้อยละ 70 ของเกษตรกรที่ยื่นขอการรับรอง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้