วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ก.พ.วิสามัญ (4)

โดย ซี.12

ทิพาวดี เมฆสวรรค์


อ.ก.พ.วิสามัญ ที่แต่งตั้งหลังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ชุดใหม่ เริ่มดำเนินงานมี 13 คณะ และคณะกรรมการแพทย์ อีก 1 คณะ ซึ่งมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่มีอยู่ 11 คณะ โดย อ.ก.พ.วิสามัญใหม่ 13 คณะ นอกเหนือจากที่เสนอไปแล้ว 12 คณะ มีดังนี้

13.อ.ก.พ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 1.นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 4.ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 5.นายครรชิต มาลัยวงศ์ 6.นายไชยเจริญ อติแพทย์ 7.นายธัชพล โปษยานนท์ 8.นางสาวนวลน้อย อุณหโชค 9.นายบวรนันท์ ทองกัลยา 10.นายมนู อรดีดลเชษฐ์ 11.นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล 12.นายอานนท์
ทับเที่ยง 13.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 14.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

14.คณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. 1.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 2.รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.อธิบดีกรมการแพทย์ 4.อธิบดีกรมสุขภาพจิต 5.อธิบดีกรมควบคุมโรค 6.ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 7.เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย 8.นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ 9.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 10.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 12.ประธานราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 13.ผู้อำนวยการศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ สำนักงาน ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ อ.ก.พ.ชุดสุดท้ายที่นำเสนอในวันนี้นับว่าเป็น อ.ก.พ.ใหม่เอี่ยมที่เพิ่งมีขึ้นในยุคนี้คือ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ ที่มี นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เป็นประธาน อีกชุดคือ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ที่มี คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน

ส่วน อ.ก.พ.ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่ มี 2 ชุด คือ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ เปลี่ยนเป็น อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ ที่มี นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธาน และ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล เปลี่ยนเป็น อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ ที่มี นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เป็นประธาน
มี อ.ก.พ. อีก 9 คณะ ที่ยังคงใช้ชื่อเดิม เข้าใจว่าแต่ละคณะคงมีการนัดหมายประชุมครั้งแรกกันในเดือนมกราคมนี้.

“ซี.12”

ซึ่งมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่มีอยู่ 11 คณะ โดย อ.ก.พ.วิสามัญใหม่ 13 คณะ นอกเหนือจากที่เสนอไปแล้ว 12 คณะ 10 ม.ค. 2561 13:19 10 ม.ค. 2561 13:19 ไทยรัฐ