วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวตั้งทุนหมุนเวียน 3 กอง

ชูสิ่งแวดล้อม-การศึกษา-ประชารัฐปลุกฐานราก

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอให้จัดตั้งทุนหมุนเวียน 3 กองทุน พร้อมมีข้อสังเกตให้ไปพิจารณาด้วย คือ 1.กองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งเดิมกองทุนนี้ตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง เพื่อให้เงินอุดหนุน หรือให้กู้ยืมในการจัดระบบบำบัดหรือกำจัดมลพิษ รวมทั้งดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน ต่อมา ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. ...โดยมีบทบัญญัติให้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น และขยายวัตถุประสงค์และกรอบการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สามารถดำเนินการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

2.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของครูและอาจารย์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมรวมทั้งมีศักยภาพที่จะดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองอย่างมั่นคงและกำหนดให้กองทุนเป็นนิติบุคคล 3.กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจร สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นตามร่าง พ.ร.บ.กองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคม พ.ศ. ...และจะมีผลใช้บังคับสามารถจัดตั้งกองทุนนี้โดยโอนเงินทรัพย์สินสิทธิและหนี้สินที่เกี่ยวเนื่องกับกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้ตั้งขึ้นมาตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 2561 โดยรัฐเคยจัดวงเงินไว้ให้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 46,000 ล้านบาท ซึ่งได้นำมาใช้ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในการจัดตั้งกองทุนว่า คณะกรรมการกองทุนควรกำกับการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง 10 ม.ค. 2561 08:19 10 ม.ค. 2561 09:34 ไทยรัฐ