วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เด้งรับรัฐบาลดิจิทัลใช้นวัตกรรมสร้างงาน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งประเด็นส่วนหนึ่งให้ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลและยกระดับการให้บริการภาคประชาชน โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงาน โดยให้มีหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่เชื่อมต่อและรวบรวมฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนของ วธ.กรมศิลปากร (ศก.) ได้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 6 ระบบ ดังนี้ 1.ระบบการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้วยตนเอง ด้วยแอพพลิเคชั่น ระบบ iOS และ Android 2.ระบบศิลปากรออนไลน์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารของกรมศิลปากรไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียว 3.ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน ซึ่งจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 4.ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล เก็บรวบรวมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อีบุ๊ค) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรม 5.ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www.archives.nat.go.th โดยสามารถ ขอทำสำเนาภาพได้ และ 6.ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม (GIS) แสดงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ และชั้นข้อมูลโบราณสถานแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ โดยหลังจากนี้จะนำนวัตกรรมมาพัฒนางานวัฒนธรรมในส่วนต่างๆให้ครอบคลุมทุกภารกิจต่อไป.

ที่ประชุม ครม.รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0... 10 ม.ค. 2561 00:04 10 ม.ค. 2561 02:05 ไทยรัฐ