วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ.ก.พ.วิสามัญ (3)

อ.ก.พ.วิสามัญ (3)

โดย ซี.12
10 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

อำพน กิตติอำพน


อ.ก.พ.วิสามัญ ที่แต่งตั้งหลังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ ก.พ. ชุดใหม่ เริ่มดำเนินงานมี 13 คณะ และ คณะกรรมการแพทย์ อีก 1 คณะ ซึ่งมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่มีอยู่ 11 คณะ โดย อ.ก.พ.วิสามัญใหม่ 13 คณะ นอกเหนือจากที่เสนอไปแล้ว 8 คณะ มีดังนี้

9.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพของราชการ 1.นายอำพน กิตติอำพน เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.นายเจษฎา แสงสุพรรณ 4.นายเฉลิมพล ปุณโณทา 5.นางชุตินาฎ วงศ์สุบรรณ 6.นายดนุชา สินธวานนท์ 7.นายธงทอง จันทรางศุ 8.นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 9.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 10.นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 11.นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 12.นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ 13.นายหริส สูตะบุตร 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการศูนย์นักบริหารระดับสูง เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

10.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ 1.นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 4.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 5.นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ 6.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ 7.นายปรัชญา เวสารัชช์ 8.นายรณภพ ปัทมะดิษ 9.นางสาวศิริยุพา รุ่งเริงสุข 10.นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย 11.นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ 12.นายอิสินธร สอนไหว 13.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

11.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรทรัพยากรบุคคลของราชการ 1.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 5.เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 6.อธิบดีกรมบัญชีกลาง 7.นางสาวคัคนางค์ มณีศรี 8.นายนินนาท โอฬารวรวุฒิ 9.นายปรัชญา เวสารัชช์ 10.นางสาวสุชีรา ภัทรายุตวรรตน์ 11.นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล 12.นายองอาจ นัยพัฒน์ 13.นายอิศร ปกมนตรี 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

12.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อข้าราชการใสสะอาด 1.นายสีมา สีมานันท์ เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 5.นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ 6.นางจุรี วิจิตรวาทการ 7.นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ 8.นายธงชัย ณ นคร 9.นายปรีชา วัชราภัย 10.นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ 11.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร 12.นายสมภพ อมาตยกุล 13.พลตำรวจโทอาจิณ โชติวงศ์ 14.รองเลขาธิการ ก.พ.หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ.และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

วันพรุ่งนี้เป็น อ.ก.พ.วิสามัญชุดสุดท้ายและคณะกรรมการแพทย์ อีก 1 คณะ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้