วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยิงปืนในบ้านตัวเอง จะมีสิทธิ์ติดคุกไหม?

ยิงปืนในบ้านตัวเอง จะมีสิทธิ์ติดคุกไหม?

โดย ทนายเจมส์
9 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่อง เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แต่ข่าวที่ดังที่สุด ในช่วงดังกล่าวหนีไม่พ้นเรื่องของการยิงปืนขึ้นฟ้า ซึ่งหลายท่านคงเคยพบเห็นบุคคลอื่นใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า โดยเชื่อว่าเสียงดังจากการยิงปืนเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ในขณะเดียวกันก็มีข่าวว่า ลูกกระสุนปืนหล่นใส่หลังคาบ้านของคนอื่น หล่นใส่ร่างกายของคนอื่น บางครั้งถึงกับเสียชีวิตก็มี และมีความผิดทางอาญาร้ายแรง จึงมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการยิงปืนขึ้นฟ้า ไม่ว่าจะยิงในที่สาธารณะ หรือยิงปืนภายในบ้านของตัวเอง ไม่ว่าจะยิงลงดิน ยิงลงน้ำ หรือ ยิงใส่กำแพง โดยไม่มีเหตุอันสมควร จะทำได้หรือไม่ มีความผิดตามกฎหมายอย่างไร  

ตามกฎหมายอนุญาตให้บุคคลสามารถมีอาวุธปืนไว้ เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตัวเอง หรือป้องกันตัวได้ แต่ทั้งนี้ จะต้องขออนุญาตมีและใช้อาวุธ และเครื่องกระสุน ต่อนายทะเบียน และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต ตลอดจนต้องมีถิ่นที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งจะขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่สำคัญจะต้องไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เป็นต้น 

เมื่อได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะมีสิทธิ์ยิงปืนได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยิงปืนขึ้นฟ้า ยิงลงดิน ยิงลงน้ำ หรือยิงใส่กำแพง ภายในบริเวณบ้านของตัวเองก็ตาม เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้ยิงปืนได้เท่าที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิ ชีวิต หรือทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น ยิงปืนขู่โจรที่กำลังแอบเข้ามาภายในบ้าน หรือยิงปืน เพื่อป้องกันตัวเอง หรือป้องกันสิทธิของผู้อื่น หรือทรัพย์สินของตัวเอง เป็นต้น พิจารณาข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 376 ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

นอกจากนี้ การที่ท่านได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุน ก็ไม่ได้หมายความว่า ท่านจะสามารถพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่ต่างๆ ตามอำเภอใจได้ เนื่องจากการพาอาวุธปืน หรืออาวุธไปในสถานที่ต่างๆ เช่น นำอาวุธปืนหรืออาวุธติดไว้ในรถ เป็นต้น อาจจะทำให้ผู้ที่มีอาวุธอยู่ใกล้ตัวใจร้อนขึ้น พร้อมที่จะก่อเหตุง่ายขึ้น ตลอดจนอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่คู่กรณีได้ทันทีและร้ายแรง ตามกฎหมายจึงกำหนดโทษไว้ สำหรับผู้ที่พาอาวุธปืนหรือพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน และทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร ดังนี้  

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 371 ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น 

ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ คือ “การพา” อาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือโดยไม่มีเหตุสมควร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 เป็นเพียงคดีลหุโทษ ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แตกต่างจาก “การพา” อาวุธปืน “ติดตัว” ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว ไม่ว่าอาวุธปืนจะอยู่ที่เอว หรืออยู่ที่ส่วนใดของร่างกายก็ตาม จะต้องรับโทษตามมาตรา 72 ทวิวรรคสอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจําเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์  

ทั้งนี้ แม้ว่าพฤติการณ์ของ “การพา” อาวุธปืน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 กับ “การพา” อาวุธปืน “ติดตัว” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ จะแตกต่างก็ตาม แต่หากท่านไม่มีความรู้เท่าทัน ท่านอาจจะตกเป็นเหยื่อของเจ้าหน้าที่บางคนได้ 

เมื่อพิจารณาตัวบทกฎหมายของมาตรา 8 ทวิ จะเห็นว่ามาตราดังกล่าวใช้คำว่า ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืน “ติดตัว” ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ ส่วนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ไม่มีคำว่า “ติดตัว” เหมือนกับมาตรา 8 ทวิ 

การยิง การพก การพา อาวุธปืนไปตามสถานที่ต่างๆ ย่อมมีความผิดเกือบทุกกรณี เว้นแต่มีเหตุอันจำเป็นหรือเหตุสมควร และหากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นรถ และพบว่ามีอาวุธปืนอยู่ภายในรถของท่าน แต่ท่านไม่ได้พกอาวุธปืนไว้ “ติดตัว” ท่านจะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ซึ่งมีเพียงแค่โทษปรับ 1,000 บาท เท่านั้น ไม่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8 ทวิ แต่ทั้งนี้ หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นอาวุธปืนเถื่อน ท่านอาจจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือหากเป็นอาวุธปืนของผู้อื่น ท่านจะต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี แล้วแต่พฤติการณ์ ดังนั้น การมีและใช้อาวุธปืน เป็นอาวุธร้ายแรง และมีโทษทางอาญาด้วย จึงขอให้ศึกษาข้อกฎหมาย โดยละเอียดก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำความผิดโดยไม่ได้ตั้งใจครับ 

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย และต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com  ได้เลยครับ 

Facebook: ทนายเจมส์ LK 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้