วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิจัยไม่พบโรคออทิซึมเพิ่มในสหรัฐฯ 3 ปีที่ผ่านมา

วิจัยไม่พบโรคออทิซึมเพิ่มในสหรัฐฯ 3 ปีที่ผ่านมา

  • Share:

มี​หลักฐาน​ทางการ​แพทย์​ว่า​โรค​ออ​ทิซึม (autism) นั้น ​เกิด​จาก​ความ​ผิด​ปกติ​ของ​สมอง ซึ่ง​ส่ง​ผล​ต่อ​พัฒนาการ​หลาย​ด้าน ไม่​ว่า​จะ​ทาง​สังคม​และ​การใช้​ภาษา​สื่อสาร​ที่​ล่า​ช้า หรือ​มี​พฤติกรรม​ความ​สนใจ​อย่าง​ซ้ำๆ ซึ่ง​ความ​ผิด​ปกติ​ดัง​กล่าว​จะ​แสดง​เห็น​อย่าง​ชัดเจน​ก่อน​อายุ 3 ขวบ ใน​ประเทศ​สหรัฐอเมริกาได้มี​สำรวจ​อัตรา​การ​เติบโต​ของ​โรค​ออ​ทิ​ซึม​อย่าง​ต่อ​เนื่อง กระทั่ง​ผู้เชี่ยวชาญ​จาก​มหาวิทยาลัย​ไอโอวา ใน​สหรัฐฯ ได้​รายงานลง​ใน​วารสาร​การ​แพทย์​อเมริกัน​ว่า​ใน​ช่วง 3 ปี​ที่​ผ่าน​มา​นี้ ความ​ชุก​ของ​โรค​ออ​ทิ​ซึม​ใน​สหรัฐฯ  อาจจะ​อยู่​ใน​ภาวะ​คงที่  หรือ​มี​การ​พัฒนา​เติบโต​น้อย​มาก

โดย​วิจัย​จาก​ฐาน​ข้อมูล​ประชากร​ทั่ว​ประเทศ​ของ​ครอบครัว​มาก​กว่า 30,000 ครอบครัว ที่​รายงาน​ว่า​เด็กๆใน​บ้าน​ของ​พวก​เขา​อยู่​ใน​กลุ่ม​ที่​มี​อาการ​ของ​โรค​ออ​ทิ​ซึม (Autism Spectrum Disorders) หรือ​ไม่ ทั้งนี้ พบ​ว่า​ปี 2557-2559 มี​ความ​ชุก​ของ​โรค​ออ​ทิ​ซึม​ใน​หมู่​เด็ก​และ​วัยรุ่น​สหรัฐฯอยู่​ที่ 2.41% และ​ไม่​มี​การ​เพิ่ม​ขึ้น​อย่าง​มี​นัย​สำคัญ ซึ่ง​ก่อน​หน้า​มี​การ​เพิ่ม​ขึ้น​อย่าง​ต่อ​เนื่อง​ของ​โรค​ดัง​กล่าว​จาก 0.67% ใน​ปี 2543 มา​เป็น 1.47% ใน​ปี 2553

อย่างไรก็ตาม​ศูนย์​ควบคุม​โรค​และ​ป้องกัน​โรค​แห่ง​สหรัฐอเมริกา​มอง​ว่า​อาจจะ​เร็ว​เกินไป​ที่​จะ​สรุป​ว่า​ไม่​มี​การ​เติบโต​ของ​โรค​ออ​ทิ​ซึม เนื่องจาก​เป็น​เพียง​การ​สำรวจ​และ​สัมภาษณ์​เกี่ยว​กับ​สุขภาพ​ประจำปี โดย​ยัง​ไม่ได้​เจาะ​ลึก​ถึง​สาเหตุ​การ​ค้น​พบ​และ​ยัง​ไม่​สามารถ​ให้​ข้อ​สรุป​เกี่ยว​กับ​ความ​สำคัญ​ทางการ​แพทย์​ได้​อย่าง​ชัดเจน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้