วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.ปลุกท้องถิ่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบราชการ ต้านทุจริต

สถ.ปลุกท้องถิ่น ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบราชการ ต้านทุจริต

  • Share:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลุกท้องถิ่นยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาระบบราชการไทย ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2561 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง) จำนวน 88 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศมานานแล้ว โดยที่ได้ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ รวมถึงบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้ถูกร้องเรียนในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งนับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้น ทุกคน ทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยโดยเร็ว โดยในปัจจุบันทางภาครัฐได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และมีการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมของประเทศไทยเริ่มดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เมื่อมีการสำรวจทัศนคติของประชาชนคนไทยต่อปัญหาการทุจริต พบว่าประชาชนบางกลุ่มยอมรับได้กับการทุจริตคอร์รัปชัน หากทำให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี จึงเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศตามวิถีทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน จะอาศัยมาตรการในการปราบปรามแต่เพียงอย่างเดียว คงจะประสบความสำเร็จได้ยาก จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการในการป้องกันควบคู่กันไปด้วย จึงจะเกิดผลดี ดังเช่น ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 1. เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีวัฒนธรรมและค่านิยม ในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการดำเนินชีวิต และ 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานจรรยา จริยธรรม และวินัยของบุคลากรภาครัฐ

"สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังว่าข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรม จะนำเอาความรู้และประสบการณ์จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง 3 วัน 2 คืนนี้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปพัฒนาการทำงาน และขยายผลไปยังพี่น้องประชาชนทั้ง 7,850 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะส่งผลให้คนในสังคมมีความสุขและเข้มแข็ง มั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้ความเอื้อเฟื้อ และให้ความช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ รวมถึงได้จัดส่งวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง แต่ก็จะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สังคมไทยมีเสถียรภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างมั่งคง รวมทั้งจะเป็นส่วนช่วยให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสุทธิพงษ์ กล่าวในตอนท้าย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้