วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.ก.พ.วิสามัญ (2)

โดย ซี.12

ทิพาวดี เมฆสวรรค์

อ.ก.พ.วิสามัญ ที่แต่งตั้งหลังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ชุดใหม่ เริ่มดำเนินงานมี 13 คณะ และคณะกรรมการแพทย์ อีก 1 คณะ ซึ่งมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่มีอยู่ 11 คณะ โดย อ.ก.พ.วิสามัญใหม่ 13 คณะ นอกเหนือจากที่เสนอไปแล้ว 4 คณะ มีดังนี้

5.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 1.นายวิลาศ สิงหวิสัย เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.นางจินตนา ยูนิพันธุ์ 4.นายเดชา บุญค้ำ 5.นายปริญญา สากิยลักษณ์ 6.นายปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ 7.คุณพรทิพย์ จาละ 8.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช 9.นางวันทนา อยู่สุข 10.นายสงคราม ทรัพย์เจริญ 11.นายสุชาติ มงคลพันธุ์ 12.นายสุวิชย์ รัศมิภูติ 13.นางสาวอมรา วงศ์พุทธพิทักษ์ 14.นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช 15.ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

6.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 1.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.อธิบดีกรมบัญชีกลาง 4.นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 5.นายกิติ มาดิลกโกวิท 6.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ 7.นายนพดล เภรีฤกษ์ 8.นายประทิต สันติประภพ 9.นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ 10.นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ 11.นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ 12.นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 13.นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

7.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐ 1.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 4.เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 5.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 6.นายกิตติพงษ์ กิตยา–รักษ์ 7.นายเข็มชัย ชุติวงศ์ 8.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 9.นายสราวุธ เบญจกุล 10.นายอนุสรณ์ สุขแสนทอง 11.รองเลขาธิการ ก.พ.หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 12.ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. แต่งตั้ง เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

8.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงอายุ 1.คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธาน อ.ก.พ. 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 6.เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 7.อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 8.อธิบดีกรมบัญชีกลาง 9.นางถวิลวดี บุรีกุล 10.นางสาวทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ 11.นายวรเวศม์ สุวรรณระดา 12.นายสมชาย เสียงหลาย 13.นายสมภพ อมาตยกุล 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ก.พ.วิสามัญ 5 คณะสุดท้ายและคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. มีต่อในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ.ก.พ.วิสามัญ ที่แต่งตั้งหลังคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ.ชุดใหม่ 8 ม.ค. 2561 10:16 8 ม.ค. 2561 10:16 ไทยรัฐ