วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ำรับ นศ.อาชีวะโปร่งใสสร้างโอกาส

ย้ำรับ นศ.อาชีวะโปร่งใสสร้างโอกาส

  • Share:

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดแผนและตั้งเป้าหมายการรับนักเรียนนักศึกษาของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ประจำปีการศึกษา 2561 ว่าจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมเสมอภาค และคำนึงถึงการสร้างโอกาส การเข้าถึงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการด้วย รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเป็นเอกภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐบาลและของเอกชน การรับระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการเน้นการผลิตกำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการและตามยุทธศาสตร์ แนวปฏิบัติเป็นการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยให้อาชีวศึกษาจังหวัดจัดประชุมร่วมกันทุกสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายแผนการรับ อ้างอิงจากผลการรับปีการศึกษา 2560 กำหนดการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) โควตาพิเศษ มอบตัววันที่ 11 มี.ค. นักเรียนทั่วไปรับสมัครวันที่ 18-28 มี.ค. ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพวันที่ 1 เม.ย. ประกาศผลวันที่ 5 เม.ย. มอบตัววันที่ 8 เม.ย. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1) ให้สถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 มิ.ย. และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ ให้สถาบันการอาชีวศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้