วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อ.ก.พ.วิสามัญ

อ.ก.พ.วิสามัญ

โดย ซี.12
8 ม.ค. 2561 05:01 น.
  • Share:

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธาน ก.พ.ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง อ.ก.พ.วิสามัญ คณะต่างๆเพื่อช่วยดำเนินงานของ ก.พ.

นี่เป็นเรื่องที่ผู้คนในวงราชการจะต้องรับรู้เพื่อจะได้ติดตามประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย อ.ก.พ.วิสามัญ ดังกล่าวครั้งใหม่นี้มีการแต่งตั้งขึ้น 13 คณะ และคณะกรรมการแพทย์ อีก 1 คณะ ซึ่งมีการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างจากที่มีอยู่ 11 คณะ โดย อ.ก.พ.วิสามัญใหม่ 13 คณะ มีดังนี้

1.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการ

1.คุณพรทิพย์ จาละ เป็นประธาน อ.ก.พ. มี อ.ก.พ.ประกอบด้วย 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.ปลัดกระทรวงการคลัง 4.เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 5.อัยการสูงสุด 6.นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 7.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 8.นายธงทอง จันทรางศุ 9.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ 10.คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ 11.นายพินิต อารยะศิริ 12.นายสำราญ ถาวรายุศม์ 13.ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับวินัยและการออกจากราชการ

1.นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ เป็นประธาน อ.ก.พ. มี อ.ก.พ.ประกอบด้วย 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 4.เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 7.นายโกศล มีคุณ 8.นายชนะ อินสว่าง 9.พลตำรวจโทปัญญา เอ่งฉ้วน 10.นายพงษ์อาจ
ตรีกิจวัฒนากุล 11.คุณพรทิพย์ จาละ 12.นายสุรพล นิติไกรพจน์ 13.นายอภัย จันทนจุลกะ 14.นายอนุสรณ์ สุขแสนทอง 15.ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการ ก.พ.แต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

3.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน

1.นายสมภพ อมาตยกุล เป็นประธาน อ.ก.พ. มี อ.ก.พ.ประกอบด้วย 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ 4.นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 5.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 6.นางทวีลาภ จันทนะเสวี 7.นางสาวทัศนีย์ ดุสิตสุทธิรัตน์ 8.หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ 9.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 10.นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 11.นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ 12.นายสุพรรณ ศรีธรรมมา 13.นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนก ตำแหน่งและค่าตอบแทนสำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

4.อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.นายพงศ์โพยม วาศภูติ เป็นประธาน อ.ก.พ. มี อ.ก.พ.ประกอบด้วย 2.เลขาธิการ ก.พ. 3.นายกมลชัย รัตนสกาววงศ์ 4.นายทวารัฐ สูตะบุตร 5.นายธวัชชัย ไทยเขียว 6.นายนพดล เภรีฤกษ์ 7.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ 8.นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 9.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ 10.นายมนัส แจ่มเวหา 11.นายวชิระ เพ็งจันทร์ 12.นายสุวิชญ โรจนวานิช 13.นายอนุสรณ์ สุขแสนทอง 14.รองเลขาธิการ ก.พ. หรือที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ที่เลขาธิการ ก.พ.มอบหมาย 15.ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. เป็น อ.ก.พ. และเลขานุการ ข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ที่เลขาธิการแต่งตั้ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

นี่เป็น อ.ก.พ.วิสามัญ 4 คณะแรก วันต่อๆไปจะนำเสนอในส่วนที่เหลือ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้