วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอ.รมน. เดินหน้าบูรณาการ เครือข่ายประชารัฐ ติดตาม ตรวจสอบ ขรก.รัฐ

กอ.รมน. เดินหน้าบูรณาการ เครือข่ายประชารัฐ ติดตาม ตรวจสอบ ขรก.รัฐ

  • Share:

"เสธ.ทบ." สวมหมวก เลขาฯกอ.รมน. เข้าประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1 /2561 เชิญ ผอ.รมน.จังหวัด ฝ่ายทหาร ทั่วประเทศ รับฟังการชี้แจงและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วน ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันและป้องปรามมิให้ข้าราชการของรัฐแสวงประโยชน์อันมิพึงได้จากประชาชน และให้ใช้หลักการพัฒนาควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย...

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. เปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 1/2561 วาระพิเศษ โดย พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน ซึ่งในครั้งนี้ได้ให้ รอง ผอ.รมน.จังหวัด(ฝ่ายทหาร) ทั้ง 77 จังหวัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจง และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วย รวมถึง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ตรวจสภาวะแวดล้อมในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงตามพันธกิจที่ได้รับ และนำนโยบายของ ผอ.รมน. ที่มอบให้เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.60 นำไปขยายผล ด้วยการบูรณาการประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีศักยภาพร่วมกัน พร้อมกับให้ดำรงประสานงานกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและพบปะกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยเร็วที่สุด

"ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางประชารัฐ ด้วยการรวมพลังภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนในการสร้าง เครือข่ายประชารัฐ และสร้างสังคมโปร่งใสโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปปท., ปปช., DSI, ตำรวจ, สรรพากร และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน เพื่อป้องกันและป้องปรามมิให้ข้าราชการของรัฐแสวงประโยชน์อันมิพึงได้จากประชาชน นักธุรกิจ หรือผู้เดือดร้อน รวมถึงให้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้สังคมมีความสุข มีความเข้มแข็ง โดยให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และในการดำเนินการให้ใช้หลักการพัฒนาควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย" พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าว

โฆษก กอ.รมน. กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลด้านการข่าวพบว่ามีขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด (ยาบ้า, ไอซ์, เฮโรอีน) เข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อจำหน่ายให้ผู้เสพรายย่อย และลำเลียงยาเสพติดผ่านไปยังต่างประเทศ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบที่ยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึงมียาเสพติดชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้นอีกหลายประเภท เนื่องจากจากสถานการณ์ดังกล่าว เลขาธิการ กอ.รมน. มีความห่วงใยถึงภัยยาเสพติดซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงด้านสังคม จึงได้ให้ กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนภาคครัวเรือนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และประสานการทำงานกับทุกภาคส่วนในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชนปลอดยาเสพติด และให้ทุกหน่วยได้มีการประเมินผลการดำเนินงานตลอดเวลาและต่อเนื่อง

พล.ต.พีรวัชฌ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติงานด้านการข่าวและดำเนินการสร้างเครือข่ายให้สามารถตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วย ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านมวลชนและสารนิเทศ รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมประชาชนจิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบกับความมั่นคง ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักในหน้าที่ ความเสียสละ ความรักสามัคคีของคนในชาติ ในโอกาสนี้ เลขาธิการ กอ.รมน. ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วย โดยให้ทุกคนทำงานด้วยความมุ่งมั่น เข้มแข็ง เพื่อให้ กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้