วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันไทย “มหาอำนาจการเกษตร”

“สถิตย์”เสนอยุทธศาสตร์ชาติสู่ประเทศพัฒนา

“สถิตย์”เสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ สศช.นำเข้าสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดใหญ่ ชู 5 ด้านสู่ประเทศพัฒนาแล้วใน 20 ปี ทั้งการเป็นมหาอำนาจทางเกษตร อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว ขนส่งและโลจิสติกส์สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ด้านคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานแจงร่างปฏิรูปประเทศ 3 ด้าน 17 ยุทธศาสตร์กิจการทำเสร็จแล้ว

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เปิดเผยว่า ได้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณา และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในช่วงเดือน ก.พ.61 มีเป้าหมายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในระยะเวลา 20 ปี โดยยึดหลักสำคัญ คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม

ทั้งนี้ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเกษตร, ด้านอุตสาหกรรมและบริการ, ด้านการท่องเที่ยว, ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์, และการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างทาง

สำหรับด้านการเกษตร จะมุ่งสู่การทำให้ไทยเป็นประเทศมหาอำนาจทางการเกษตรพืชเมืองร้อน ให้เกษตรมีส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพราะไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรที่หลากหลาย และเกษตรกรจำนวนมาก จึงมุ่งเน้นทำเกษตรคุณภาพสูง ขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า จะทำให้เกษตรกร 25 ล้านคนมีรายได้สูง

และอยู่ได้อย่างยั่งยืน แยกออกเป็น 5 ด้าน คือ เกษตรปลอดภัย, เกษตรชีวภาพ, เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น, เกษตรอัจฉริยะ และการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูง “การเกษตรปลอดภัย ต่อไปจะเพิ่มพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น จนเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด มุ่งสู่การเลิกใช้สารเคมีในภาคการเกษตร”

ส่วนด้านอุตสาหกรรมและบริการนั้น จะมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน เน้นอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อต่อยอดจากภาคเกษตร, อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ, อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจไทย เป็นต้น

ด้านการท่องเที่ยว มุ่งให้ไทยเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับโลก พัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย เน้นกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวลงสู่ระดับชุมชนและผู้มีรายได้น้อย ให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์ในทุกระดับ ส่วนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ เน้นให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของภูมิภาคเอเชีย และด้านการสร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ จะเน้นสร้างให้ผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง รายเล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการอัจฉริยะที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันที่มีอัตลักษณ์ชัดเจน ใช้นวัตกรรม เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตเก่ง ขายเก่ง สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ พร้อมกับการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน การตลาด และข้อมูล รวมทั้งปรับบทบาทและกลไกภาครัฐ เพื่อสร้างสังคมผู้ประกอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว

ด้านนายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้จัดทำร่างการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานที่มีทั้งหมด 3 ด้านหลัก และอีก 17 ยุทธศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังเปิดรับฟังความคิดเห็นครบ 4 ครั้ง ที่กรุงเทพฯ นครราชสีมา นครสวรรค์ ระยอง โดยเรื่องไฟฟ้าได้เสนอให้ 3 การไฟฟ้า อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ควรมาอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน เนื่องจากตามหลักการจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จากปัจจุบัน กฟน. และ กฟภ.สังกัดกระทรวงมหาดไทย “ข้อเสนอดังกล่าวอยู่ที่รัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณา เพราะเคยเสนอไปแล้ว แต่ไม่ได้รับความเห็นชอบ”.

“สถิตย์”เสนอยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ สศช.นำเข้าสู่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดใหญ่ ชู 5 ด้านสู่ประเทศพัฒนาแล้วใน 20 ปี ทั้งการเป็นมหาอำนาจทางเกษตร 5 ม.ค. 2561 07:58 5 ม.ค. 2561 08:04 ไทยรัฐ