วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ชู 5 ด้านขับเคลื่อนนวัตกรรม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. ได้มอบนโยบายในการผลักดันให้ สนช.เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ ดังนั้น สนช.จะมีการขยายขอบเขตงานให้ครอบคลุมการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน 5 ด้าน ได้แก่

1.พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมทุกระดับ

2.พัฒนาบริษัทนวัตกรรม ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนและร่วมรับความเสี่ยงกับผู้ประกอบการนวัตกรรมผ่านกลไกการสนับสนุนทางการเงิน การให้บริการปรึกษาทางธุรกิจและเทคนิค การขยายผลทางตลาด

3.การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรมอย่างทั่วถึง

4.สร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประชาสังคมผ่านแคมเปญ INNOVATION THAILAND

และ 5.พัฒนาความรู้และฐานข้อมูล โดยอาศัยการสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์และประเมินทางวิชาการ เพื่อแสวงหาโจทย์ แนวโน้มและประเด็นการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบความ ต้องการของประเทศ.

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วท. ได้มอบนโยบายในการผลักดันให้ สนช.เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ 5 ม.ค. 2561 02:16 5 ม.ค. 2561 04:13 ไทยรัฐ