วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โจทย์ใหญ่รอ "คสช." แก้ปม

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 และความคาดหวังภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวม 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ความคาดหวังต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ภายใต้รัฐบาล คสช. ในปี 2561 ประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังกับ คสช.คือ อันดับหนึ่ง 71.04% ด้านระดับความสุข อันดับสอง 65.84% ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว อันดับสาม 64.72% ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต น้ำประปา ไฟฟ้า ถนน อันดับสี่ 64.56% ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยรวม

อันดับห้า 61.76% ด้านการพักผ่อนและการใช้ชีวิตในเวลาว่าง อันดับหก 58.88% ด้านการบริการและการได้รับสวัสดิการของรัฐด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน เช่น ระบบการศึกษา อันดับเจ็ด 58.64% ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อันดับแปด 56.56% ด้านความสงบสุข อันดับเก้า 54.88% ด้านการศึกษา/ภาวะการมีงานทำ/การประกอบอาชีพ อันดับสิบ 53.04% ด้านเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 49.36% เห็นว่า คุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ในปี 2560 เทียบกับปี 2559 ดีขึ้น อาทิ อันดับหนึ่ง 49.36% ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เช่น สัญญาณโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต น้ำประปา ฯลฯ อันดับสอง 47.44% ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว ฯลฯ ส่วนคุณภาพชีวิตที่ส่วนใหญ่เห็นว่าแย่ลง อันดับหนึ่ง 54% คือเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ อันดับสอง 39.04% ด้านการศึกษาและภาวะการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพ.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้าโพล) ที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “คุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2560 และความคาดหวังภายใต้รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)” 4 ม.ค. 2561 02:06 4 ม.ค. 2561 03:30 ไทยรัฐ