วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลยุคไฮเทค 4.0 รับการปฏิรูป

ในปีพุทธศักราช 2561 ศาลยุติธรรมจะมีบทบาทอำนวยความยุติธรรมในอรรถคดีทุกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร โดย นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา วางนโยบายเข้ม 4 ประการคือ 1.ดำเนินการให้ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง 2.พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมโดยส่งเสริมให้มีการศึกษา การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ และให้ยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดำรงตน 3.เพิ่มการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และเพื่อให้การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมรวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง และ 4.ดำเนินการส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นที่เหมาะสมแก่การดำรงตนตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน

ดังนั้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 ศาลยุติธรรมจึงต้องเดินทางต่อไปภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ มี นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะแม่บ้านศาลยุติธรรมและเป็นผู้บังคับบัญชาธุรการศาลทั่วประเทศ ได้บอกว่า การอำนวยความยุติธรรมนั้น มีนโยบายให้ศาลทั่วประเทศปรับกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น พร้อมใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลักในการทำงานคือ มุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท ซึ่งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่ในการผลักดัน นโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ส่วนการให้ข่าวถึงประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารแล้วเห็นว่า ต้องปรับกระบวนการสื่อสารให้ถูกต้อง กระชับรวดเร็ว และเข้าใจง่ายมากขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวตนได้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านจอภาพหรือวีดิโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บริหารศาลยุติธรรม 262 แห่งทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงให้รับทราบนโยบายประธานศาลฎีกาไปแล้ว

นายสราวุธขยายความว่า ศาลในยุคใหม่นี้ได้แก้ไขระบบล่ามอาสาประจำศาล เพื่อให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง เป็นคนกลางในการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นชาวต่างชาติ โดยเริ่มมีแล้วที่ศาลจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดสมุย เป็นต้น รวมถึงการดำเนินโครงการระบบยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยทนายความที่ขึ้นทะเบียนกับศาลไว้แล้วจะยื่นคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลงต่างๆโดยไม่ต้องมาศาลพร้อมฟังคำสั่งศาลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (กำไล EM) ในการควบคุมจำเลยคดีอาญาที่มีความเสี่ยงในการหลบหนี นอกจากนี้ยังเอาระบบประเมินความเสี่ยงในการปล่อยตัวชั่วคราวมาใช้ โดยคนที่มีความเสี่ยงว่าจะหลบหนีน้อยมากก็จะถูกประเมินโดยเจ้าหน้าที่เสนอ ศาลกำหนดมาตรการให้หลากหลาย เช่น ถ้าเสี่ยงต่ำมากก็ให้ประกันไม่มีเงื่อนไข และศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ มาช่วยเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการสืบพยานบุคคล เพื่อให้ประหยัดการเดินทาง คุ้มครองผู้เยาว์ และพยาน เช่น พยานอยู่ต่างประเทศ คู่ความทำขอต่อศาลขอสืบพยานบุคคลผ่านล่าม โดยระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านวิถีทางการทูต หรือธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชื่อมโยงคดีทั่วประเทศมาใช้งานในการเรียกดูคำพิพากษา สำนวนพยานหลักฐาน สืบพยานประเด็นที่นัดความไปแล้วจากศาลทั่วประเทศ มาศึกษาให้ครอบคลุมมากที่สุด

สำนักงานศาลในยุค 4.0 ยังมีผู้พิพากษามาช่วยทำงาน อาทิ นายภพ เอครพานิช มาเป็นรองเลขาธิการศาล นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล พิพากษา ศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาและผู้พิพากษาอีกหลายท่าน และทีมงานผู้พิพากษาจบปริญญาเอกทางกฎหมายจากเยอรมนี สหรัฐฯ อังกฤษ ญี่ปุ่น พร้อมขับเคลื่อนการปฏิรูป เข้ามาทำงานบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง และมี นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล เป็นโฆษกศาลยุติธรรม

ผู้พิพากษาคนหนุ่มแต่เจนจัดในประวัติผลงาน ทั้งงานบริหารและงานยุติธรรม สมกับสถาบันศาลที่ยืนหยัดให้ความยุติธรรมมากว่า 136 ปี.

เชษฐ์ สุขสมเกษม

ในปีพุทธศักราช 2561 ศาลยุติธรรมจะมีบทบาทอำนวยความยุติธรรมในอรรถคดีทุกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลทหาร 31 ธ.ค. 2560 13:06 31 ธ.ค. 2560 13:22 ไทยรัฐ