วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“สุรชัย” ปฏิเสธ สนช. มีหลายบรรทัดฐานออกกฎหมายลูกองค์กรอิสระ

“สุรชัย” ปฏิเสธ สนช. มีหลายบรรทัดฐานออกกฎหมายลูกองค์กรอิสระ

  • Share:

สนช. เร่งดันร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ได้มาซึ่ง ส.ว. เข้าที่ประชุมลงมติกลางเดือน ม.ค. 61 “สุรชัย” ปฏิเสธ สนช. มีหลายบรรทัดฐานออกกฎหมายลูกองค์กรอิสระ จี้องค์กรอิสระสร้างผลงานพิสูจน์ตัวเอง

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการทำงานของ สนช. ในรอบปีที่ผ่านมา ว่า การทำงานของ สนช. ตลอดปี 2560 มีกฎหมายเข้าสู่การพิจารณา 334 ฉบับ ผ่านการพิจารณา 271 ฉบับ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา 263 ฉบับ มีผลบังคับใช้ 259 ฉบับ สำหรับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ยังอยู่ในชั้น สนช. มีกรอบเวลาต้องพิจารณาแล้วเสร็จในวันที่ 26 ม.ค.2561 ซึ่งกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ จะเรียกสมาชิก สนช. ที่เสนอคำแปรญัตติแก้กฎหมายมาชี้แจง คาดว่าจะร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับเข้าที่ประชุม สนช. เพื่อลงมติในวาระ 2-3 ได้ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค. 2561 เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว จะเริ่มนับหนึ่งเข้าสู่การเลือกตั้งใน 150 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญระบุ 

นายสุรชัย กล่าวว่า ส่วนการพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศในปี 2561 จะมีการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศหลายฉบับ โดยเป็นกฎหมายที่จะออกตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทุกอย่างจะเชื่อมโยงกันหมด เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องปฏิรูประเทศภาพรวมภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 6 เม.ย. 2561 ดังนั้นเมื่อเข้าสู่เดือน ม.ค.2561 จะมีเวลา 3 เดือนลงมือปฏิรูปประเทศ เชื่อว่าก่อนเดือน เม.ย.2561 จะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติส่งให้ สนช. ให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ฝ่ายปฏิบัติทำหน้าที่การปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

เมื่อถามว่า การที่ สนช. แก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้กรรมการองค์อิสระบางแห่งอยู่ในตำแหน่งต่อไป แต่บางองค์กรพ้นจากตำแหน่งเป็นปัญหาการสร้างบรรทัดฐานหรือไม่ นายสุรชัย ตอบว่า สนช. รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย พยายามสอบถามกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับองค์กรอิสระแต่ละฉบับ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ว่ามีเหตุผลอย่างไร ส่วนใหญ่อ้างถึงภารกิจแต่ละองค์กร ประกอบกับการตีความมาตรา 273 ของรัฐธรรมนูญว่าการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเป็นดุลยพินิจของสนช. ทำให้กฎหมายต้องออกมาเช่นนี้ แม้สังคมจะตั้งคำถามค่อนข้างมาก แต่สุดท้ายปัจจัยที่เป็นตัวชี้ขาดคือผลงานองค์กรอิสระ ต้องตั้งใจทำงานพิสูจน์ตัวเองให้สังคมเห็นตามที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ทำงานต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้