วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในวันปีใหม่ 2561

  • Share:

สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว” แนะห่างความชั่วหมั่นเพิ่มพูนความดี..

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ประทานคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ใจความตอนหนึ่งว่า ความสวัสดีที่ทุกคนต้องการ จะเกิดจากความหวังใจ หรือจากการวิงวอนร้องขอจากผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมเป็นไปไม่ได้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้ว่า “บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดี ย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว

เพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนเรื่องราวในชีวิตที่ผ่านพ้นไปกับปีเก่า ว่าเราได้กระทำความดี และความชั่วอย่างไรไว้บ้าง ถ้าพบว่าได้ทำความชั่ว ก็จงเร่งอบรมสั่งสอนตนเองให้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ว่าเราจะต้องหลีกลี้ให้ห่างไกลจากความคิดจะทำชั่ว อย่าให้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกในปีนี้ แต่ถ้าพบว่าทำความดี ก็จงตั้งใจมั่นในอันที่จะเพิ่มพูนความดีนั้นๆ ให้งอกงามยิ่งขึ้น ขอให้มีสติ อย่าประมาทมัวเมา หลงตนไปว่าเป็นคนดีพอแล้ว อันจะเป็นเหตุให้ความชั่วเข้ามาเกาะกุมชีวิตแทนที่ความดีที่มีอยู่เดิม

บุคคลผู้ปรารถนาความสวัสดีในปีใหม่ จึงพึงมีสติระลึกรู้ ทบทวนความคิด และการกระทำของตนเสมอว่า “คืนวันล่วงไป เราทำอะไรอยู่” เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือยัง เรามีความเพียรกระทำกิจอันยังประโยชน์ตน และประโยชน์ส่วนรวมให้ถึงพร้อมแล้วหรือยัง ผู้ใดที่รู้จักไตร่ตรอง ทบทวนความคิด และการกระทำของตนเองอยู่เสมอ ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาท ความสวัสดีในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องอ้อนวอนขอพรบันดาลจากผู้หนึ่งผู้ใดเลย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้