วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชประชานุเคราะห์

ราชประชานุเคราะห์

โดย ซี.12
28 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:


คราใดที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นหน่วยงานแรกๆที่เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรที่ประสบภัย

ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยพระราชประสงค์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ และประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติส่วนรวม จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่องเป็นไปโดยเรียบร้อย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายกมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มี 2 คนคือ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ เป็น นายกมูลนิธิ

คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิประกอบด้วย 1.พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร 2.พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการบริหาร 3.พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการบริหาร 4.พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม รองประธานกรรมการบริหาร 5.พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย รองประธานกรรมการบริหาร 6.พลเอก จักรภพ ภูริเดช รองประธานกรรมการบริหาร 7.พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร ได้แก่ 8.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 10.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 11.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 12.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13.ผู้บัญชาการทหารบก 14.ผู้บัญชาการทหารเรือ 15.ผู้บัญชาการทหารอากาศ 16.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 17.อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 18.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 19.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20.อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 21.ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

22.พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง กรรมการบริหารและเหรัญญิก 23.พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก 24.พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก 25.พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา กรรมการบริหารและรองเหรัญญิก

26.พลอากาศโท ภักดี แสงชูโต กรรมการบริหารและเลขาธิการ 27.นายไพศาล ล้อมทอง กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ 28.พลตำรวจตรี สุทิน ทรัพย์พ่วง กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ 29.คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการบริหารและรองเลขาธิการ

นอกจากนั้นยังมีประธานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 1.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ 2.อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ 3.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 4.อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์

ขอบันทึกไว้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้