วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระวิทยากรกระบวนธรรม” รุกวิจัยสังเวชนียสถาน

พระวิทยากรกระบวนธรรม” รุกวิจัยสังเวชนียสถาน

  • Share:

พระมหาขวัญชัย กิตฺติเมธี ผอ.สถาบันพัฒนาพระวิทยากร สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวว่า ตามที่สถาบันพัฒนาพระวิทยากร ได้คัดเลือกพระวิทยากรกระบวนธรรม จำนวน 80 รูป ไปปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย และเนปาล เมื่อวันที่ 7-17 ธ.ค. โดยได้บรรยายเรื่องอุดมการณ์การทำงานของพระพุทธองค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อเสริมศรัทธาและปลูกจิตเสียสละแก่พระวิทยากร ทั้งให้พระวิทยากรเรียนรู้แลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงานของแต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแต่ละภูมิภาคให้มีการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดความร่วมมือกัน สร้างพระวิทยากรสานต่ออุดมการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ประเทศอินเดีย-เนปาล และสถาบันพัฒนาพระวิทยากรต่อไป

พระมหาขวัญชัย กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ยังมีการเก็บข้อมูลทำวิจัย โดยสอบถามทั้งชาวไทยและต่างชาติว่า อะไรเป็นแรงจูงใจที่มายังสังเวชนียสถาน มาแล้วได้แรงบันดาลใจอะไร มีปัญหา อุปสรรค ของการเดินทางอย่างไรบ้าง และคิดว่าการเดินทางควรมีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่ ความปลอดภัย การรักษาพยาบาล มีความจำเป็นสำหรับการเดินทางไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถานหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปมอบให้สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพพระธรรมทูตสายต่างประเทศต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้