วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทร. ประดับเครื่องหมายยศ 'ว่าที่เรือตรี' ให้นักเรียนนายเรือ รุ่น 111

"แม่ทัพเรือ" ประกอบพิธี ประดับเครื่องหมายยศ "ว่าที่เรือตรี" ให้ 70 นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 รุ่น 111 ที่จบการศึกษา พร้อมประกาศผลสอบ ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560...

เมื่อเวลา 15.15 น. วันที่ 26 ธ.ค.60 ที่ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประกาศผลการสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560

โดยหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ เป็นหลักสูตรที่กองทัพเรือจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนนายเรือ มีความมุ่งหมายเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนนายเรือมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในด้านวิชาชีพทหารเรือ ให้พร้อมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โดยประดับยศเป็นว่าที่ "เรือตรี" ซึ่งสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม พรรค-เหล่า ของตนได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้ทรงวางรากฐาน

และในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนนายเรือ พร้อมทั้งทรงได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียน ความว่า "วันที่ 20 พฤศจิกายน ร.ศ.124 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจ ซึ่งได้เหนการทหารเรือ มีรากหยั่งลงแล้ว จะเปนที่มั่นสืบต่อไปในภายน่า"

โดยการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 พรรค - เหล่า คือ พรรคนาวิน พรรคกลิน และพรรคนาวิกโยธิน

สำหรับในปีการศึกษา 2560 มีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนนายเรือ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 111 ทั้งสิ้น 70 นาย จำแนกตามสายวิชาการต่างๆ ดังนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 52 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ จำนวน 2 นาย สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 16 นาย

โดยมีผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมอยู่ในเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมบัตร ดังนี้
เกียรตินิยมอันดับ 1 ว่าที่ เรือตรี พีรวิชญ์ พูลแก้ว, ว่าที่ เรือตรี นิติเกียรติ มณีทิพย์, ว่าที่ เรือตรี กวีผล ชัยชะนะ, ว่าที่ เรือตรี กันตณัฐ นัยจิต, ว่าที่ เรือตรี ปุณยวีร์ เคี่ยมทองคำ

เกียรตินิยมอันดับ 2 ว่าที่ เรือตรี พิทักษ์ กิตติ, ว่าที่ เรือตรี ภัทรชนก สุขะวรรณะ, ว่าที่เรือตรี ณัฐธัมม์ ประสงค์สำเร็จ, ว่าที่ เรือตรี ธนภัทร ศรีศรศักดิ์, ว่าที่ เรือตรี ดารากรณ์ ภักดีพงษ์, ว่าที่เรือตรี ดุษฎี จันทร, ว่าที่ เรือตรี สุรพงษ์ ศรีวัลลภ, ว่าที่ เรือตรี อานนท์ ชิดทัพ, ว่าที่เรือตรี อัษฎาวุธ พุทธสอน, ว่าที่ เรือตรี พงศธร สุดลาภา.

"แม่ทัพเรือ" ประกอบพิธี ประดับเครื่องหมายยศ "ว่าที่เรือตรี" ให้ 70 นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 รุ่น 111 ที่จบการศึกษา พร้อมประกาศผลสอบ ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560... 26 ธ.ค. 2560 17:01 26 ธ.ค. 2560 17:26 ไทยรัฐ