วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิทยานิพนธ์หนังสือพิมพ์

โดย ซี.12

27 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ

ในวันนี้จึงมีกิจกรรมมากหลายที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทั้งการทำบุญ และพิธีการใน งานวันกำพล วัชรพล ซึ่งมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและการแสดงปาฐกถาพิเศษ

นอกจากนั้นยังมีการสนทนาประสบการณ์ตรงในการทำงานของ ครูจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จมหาจักรี นำการสนทนาโดย นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ดำเนินรายการขีดเส้นใต้ประเทศไทย ไทยรัฐทีวี

มูลนิธิไทยรัฐ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น เรื่องสำคัญในวันนี้อีกอย่างหนึ่งคือ การมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับ วิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชน ที่ มูลนิธิไทยรัฐ กำหนดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานทางด้านหนังสือพิมพ์ ทั้งฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายบริหารจัดการเป็นอเนกอนันต์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญในรอบร้อยปีชาตกาล

ปีนี้คณะกรรมการพิจารณาฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนจากฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาชีพ มีความเห็นว่า วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย” ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมควรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ

ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้ ทำการศึกษาวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทยด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และนักวิชาการด้านสื่อและวารสารศาสตร์รวม 27 คน ร่วมการวิจัยสำรวจนักหนังสือพิมพ์อีก 310 คน แล้วทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง

ได้ผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบ 3 ด้าน และตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัดของเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งองค์ประกอบ 3 ด้านประกอบด้วย - เสรีภาพในการปฏิบัติพันธกิจสื่อสารมวลชน - เสรีภาพในการคุ้มครองต่อการทำหน้าที่ และ - เสรีภาพในการกำกับดูแลกันเอง

โดยองค์ประกอบที่ค่าน้ำหนักมากที่สุดหรือมีความสำคัญสูงสุด คือ เสรีภาพในการกำกับดูแลกันเอง ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย ผลการวิเคราะห์ปรากฏชัดเจนว่า “ความเป็นนักวิชาชีพ” มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยอื่นอีก 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยทางสังคม ทางการเมือง ทางกฎหมาย และทางเศรษฐกิจ ก็มีอิทธิพลแต่ไม่มีนัยสำคัญเท่ากับปัจจัยความเป็นนักวิชาชีพ

จากผลการวิจัยดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอแนะของนักวิจัยต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ และสภาวิชาชีพในการสร้างกลไกการตรวจสอบกันเองที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน-ผู้บริโภค สื่อทุกฝ่ายทุกระดับต้องเปิดใจและใจกว้างยอมรับการตรวจสอบกันเอง ควรเลิกเสียทีกับความคิดที่ว่า “แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน” สื่อปัจจุบันที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ต่างๆต้องกอบกู้ศรัทธาความเป็นมืออาชีพ ด้วยการยึดมั่นในความเป็นนักวิชาชีพที่มีมาตรฐานจรรยาบรรณความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้

เป็นผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับการปฏิรูปสื่อที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้.

“ซี.12”

27 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกถึง นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ 26 ธ.ค. 2560 11:31 26 ธ.ค. 2560 11:59 ไทยรัฐ