วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาคม ขรก.อาวุโส

สมาคม ขรก.อาวุโส

โดย ซี.12
25 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

จากการที่สำนักงาน ก.พ.จะจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนบุคลากรภาครัฐให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านพ้นอายุการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีคุณค่าได้มีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจและสังคมต่อไปตามศักยภาพนั้น

มีการประสานกับสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยสนับสนุนการดำเนินการบางประการคือ 1.ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานสนับสนุนบุคลากรภาครัฐให้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง 2.จัดให้มีอาสาสมัครจากสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทยเข้าร่วมคิดร่วมทำในโครงการจัดหางานให้บุคลากรผู้พ้นวัยทำงาน

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น นายกสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ทางสมาคมฯเห็นด้วยกับหลักการเรื่องนี้ และยินดีเข้าร่วมงานสนับสนุนบุคลากรภาครัฐให้มีงานทำอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมฯ กำลังพิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวอยู่ จึงพร้อมที่จะเข้าร่วมการดำเนินงานตามโครงการของสำนักงาน ก.พ.

สมาคมขอเสนอรายชื่อที่ปรึกษาและกรรมการของสมาคมเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดหางานให้บุคลากรผู้พ้นวัยทำงานดังกล่าว ดังนี้

1.นายจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ที่ปรึกษาสมาคม อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นางพรนิภา ลิปพยอม ที่ปรึกษาสมาคม อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม อุปนายกสมาคม อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

4.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฐ์ กรรมการสมาคม อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการสมาคม อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.นายวัชเรนทร์ สืบสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม อดีตปลัดจังหวัดยโสธร

นอกจากนั้นยังมีข้อสรุปและข้อเสนอแนะโดยรวมเกี่ยวกับบทบาทของข้าราชการบำนาญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ กับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อนำเสนอสำนักงาน ก.พ. พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป ดังนี้

1.สมาคมตระหนักดีว่า ข้าราชการบำนาญที่เกษียณแล้ว แต่ยังมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีสุขภาพดี มีความพร้อม และมีจิตอาสาสมัคร ควรจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการเข้าไปมีบทบาทในการเป็นกรรมการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ ตามรูปแบบแนวทางที่กำหนดตามความเหมาะสม

2.เพื่อให้มีข้อมูลของข้าราชการบำนาญดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน จึงควรมีการจัดทำข้อมูลรายชื่อของข้าราชการบำนาญเหล่านั้นที่มีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติงานตามข้อ 1 ไว้ที่ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัด เพื่อสะดวกแก่การเข้าร่วมปฏิบัติงานได้ทุกโอกาสตามความเหมาะสม

3.เพื่อเป็นการตอบแทนการเข้าร่วมปฏิบัติงานของข้าราชการบำนาญดังกล่าว ควรจะได้มีการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงานกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตามความเหมาะสม เว้นแต่กรณีเป็นการอาสาสมัครในลักษณะจิตอาสา

นี่คือบทบาทของคนวัยเกษียณที่ยังมีไฟแรง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้