วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กระชับพื้นที่ของจริง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศสำคัญเพื่อให้ การเมืองเป็นไปตามโรดแม็ป แม้จะมีความจำเป็นที่จะต้องคงประกาศและคำสั่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศต่อไป แต่กิจกรรมที่กฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองต้องดำเนินการมีนัยสำคัญ ต่อการปฏิรูปการเมือง ทั้งสิ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นแล้วและพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่มีลักษณะเป็นพรรคการเมืองของประชาชน

โดยตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 140 และ 141 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้สมาชิกพรรคการเมืองที่มีอยู่แล้วยังเป็นสมาชิกต่อไปแต่พรรคการเมืองต้องไปแจ้งการเปลี่ยนสมาชิกให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และจัดหาสมาชิกพรรคใหม่ให้ได้จำนวนตามที่กฎหมายกำหนด และต้องให้สมาชิกทุกคนชำระค่าบำรุงพรรคการเมืองปรากฏว่ามีความสับสนในการตรวจสอบสมาชิกพรรคและเกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างพรรคการเมืองตั้งใหม่กับพรรคเก่า ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำทะเบียนสมาชิกพรรคการเมืองและการชำระค่าบำรุงพรรคเป็นไปอย่างถูกต้อง

ชัดเจน อิสระและสมัครใจ

ให้พรรคจัดทุนประเดิมจำนวน 1 ล้านบาท แจ้งให้นายทะเบียนทราบภายใน 180 วัน นับจาก 1 เม.ย.2561 และ ให้สมาชิกจำนวนไม่ต่ำกว่า 5 พันคนชำระค่าบำรุงพรรค ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่ 1 เม.ย.2561 และให้พรรคการเมืองแจ้งให้นายทะเบียนทราบตามรายการและวิธีการที่กำหนด

จัดให้มีการประชุมใหญ่ แก้ไขข้อบังคับให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการบริหารตามข้อบังคับภายใน 90 วัน นับตั้งแต่มีการประกาศยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของ คสช. การประชุมใหญ่ต้องมีหัวหน้าสาขาพรรคไม่น้อยกว่า 4 สาขา และสมาชิกพรรครวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 250 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

ให้ยกเลิกความในมาตรา 144 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง โดยให้แก้ไขเป็น ในการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกที่มีขึ้นภายหลังจากที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับ ถ้าพรรคการเมืองใดยังมีสาขาไม่ครบ ให้คณะกรรมการสรรหาที่ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค 4 คน และหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่เลือกกันครบ 7 คน เป็นกรรมการสรรหาผู้สมัครแทน

ห้ามไม่ให้พรรคการเมือง มีการประชุมสมาชิกหรือดำเนินการใดๆนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก คสช. ให้ผู้ประสงค์ที่จะตั้ง พรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2561 แต่การประชุมต้องได้รับอนุญาตจาก คสช.

บทสรุปจาก คำสั่งปลดล็อกการเมืองที่ไม่สะเด็ดน้ำของ คสช. พรรคการเมืองใหม่จะเคลื่อนไหวได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.ปีหน้า โดยอยู่ภายใต้การอนุญาตของ คสช. พรรคการเมืองเก่าต้องรอไปจนถึงเดือน เม.ย. ใครจะได้เปรียบเสียเปรียบเป็นอีกเรื่องขึ้นอยู่กับ ม.44

และไม่ได้รับประกันว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน พ.ย.ปี 61 หรือไม่.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีประกาศสำคัญเพื่อให้ การเมืองเป็นไปตามโรดแม็ป แม้จะมีความจำเป็นที่จะต้องคงประกาศและคำสั่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศต่อไป 24 ธ.ค. 2560 09:59 24 ธ.ค. 2560 09:59 ไทยรัฐ