วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.เกษตรฯ เร่งผลักดันธุรกิจเกษตรพันธสัญญาชี้เป็นจุดเปลี่ยน

กระทรวงเกษตรฯ รุกขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา ชี้เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตรไทย มุ่งสร้างความเป็นธรรม รายได้มั่นคง ยั่งยืนให้เกษตรกร...

นายพีรพันธ์ คอทอง รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หลังพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการกระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญามาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรือ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในท้องที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานแห่งใหญ่หรือมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ รวมถึงสามารถแจ้งผ่านในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2560 และจะครบกำหนดระยะเวลาแจ้งในวันที่ 26 ธ.ค.2560 นั้น ล่าสุด มีผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาแจ้งประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้วจำนวน 37 รายแบ่งเป็นนิติบุคคล 35 รายและบุคคลธรรมดา 2 ราย

นายพีรพันธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ของผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว (รายเดิม) ใกล้จะครบระยะเวลาดำเนินการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้มาแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญารีบมาดำเนินการแจ้งการประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธ.ค. เพราะหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งการประกอบธุรกิจ จะมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย คือ โทษปรับสูงสุดเป็นจำนวนถึง 300,000 บาท

นายพีรพันธ์ กล่าวอีกว่า สำหรับขั้นตอนต่อไปการทำสัญญากับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับชี้ชวนและร่างสัญญาที่มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนดให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำสัญญา เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการทำสัญญาได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเกษตรพันธสัญญาถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2281-5955 ต่อ 354 หรือสายด่วน 1170.

กระทรวงเกษตรฯ รุกขับเคลื่อนระบบเกษตรพันธสัญญา ชี้เป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตรไทย มุ่งสร้างความเป็นธรรม รายได้มั่นคง ยั่งยืนให้เกษตรกร... 23 ธ.ค. 2560 12:11 23 ธ.ค. 2560 12:21 ไทยรัฐ