วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สศก.ยันเหลื่อมล้ำภาคเกษตรลด เกษตรกรหายจน 14.32 ล้านคน

สศก.ยันเหลื่อมล้ำภาคเกษตรลด เกษตรกรหายจน 14.32 ล้านคน

  • Share:

โวแผนงานรัฐมีประสิทธิภาพ

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพีภาคเกษตรในปี 2560 ขยายตัว 5.3% เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยปัจจัยบวกที่ส่งผลให้ขยายตัว คือ 15 นโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำเอื้ออำนวยต่อการผลิต โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าปรับตัวดีขึ้น ทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวที่ 3.0-4.0%

ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรปีเพาะปลูก 2559/2560 ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดทางการเกษตร 160,932 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.34% ขณะที่รายได้เงินสดนอกภาคการเกษตรต่อครัวเรือนขยับขึ้นมาอยู่ที่ 148,346 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3.60% ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดทั้งปี 2560 รวม 309,278 บาทต่อครัวเรือน สำหรับหนี้สินครัวเรือนเกษตรอยู่ที่ 123,454 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.62% โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของเกษตรกรมาจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อทำการผลิตทางการเกษตร

สำหรับความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในภาคเกษตรในช่วงปี 2539-2559 มีแนวโน้มลดลง สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ทั้งหมดในภาคเกษตรที่เกษตรกรในกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด ที่มีอยู่ประมาณ 20% มีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นจาก 2.74% ในปี 2553 เป็น 5.33% ในปี 2559 ซึ่งส่งผลให้จำนวนคนจนในภาคเกษตรลดลง 14.32 ล้านคน จากในปี 2539 ซึ่งภาคเกษตรมีคนจน 19.44 ล้านคน หรือคิดเป็น 72% ของประชากรภาคเกษตร โดยในปี 2559 ภาคเกษตรมีจำนวนคนจนลดลงเหลือ 5.11 ล้านคน หรือคิดเป็น 21.67% สะท้อนให้เห็นว่าแผนงานโครงการต่างๆด้านการเกษตรมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้