วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปตท.ทุ่มลงทุน 3.4 แสนล้าน ชู 3 กลยุทธ์มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ

ปตท.ทุ่มลงทุน 3.4 แสนล้าน ชู 3 กลยุทธ์มุ่งสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ

  • Share:

บอร์ด ปตท.เคาะงบลงทุน 5 ปี ทะลุ 3.4 แสนล้านบาท ตามยุทธศาสตร์สร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ ชู 3 กลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน-เร่งลงทุนเพื่อการเติบโต-มุ่งกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ พร้อมรับผิดชอบตอบแทนสังคมด้วยแนวคิดการทำธุรกิจแบบมีส่วนร่วม และวิสาหกิจเพื่อสังคม

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ปตท. มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (ปี 2561-2565) วงเงินรวม 340,000 ล้านบาท ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความภูมิใจและความมั่งคั่งให้กับประเทศไทย (Pride & Treasure of Thailand) โดยแผนดังกล่าว ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ 3D คือ Do now, Decide now และ Design now โดยได้จัดสรรงบประมาณที่ต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย 1.Do now หรือแผนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการเพิ่มผลผลิตจากธุรกิจปัจจุบัน ให้ผลประกอบการอยู่ในระดับชั้นนำ จำนวน 31,200 ล้านบาท โครงการที่สำคัญ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดต้นทุนการผลิต

2.Decide now หรือมาตรการการเร่งตัดสินใจการลงทุนเพื่อการเติบโต โดยมุ่งเน้นความชำนาญในธุรกิจปัจจุบัน ให้ความสำคัญการลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาด การเติบโตในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ จำนวน 134,900 ล้านบาท โครงการที่สำคัญ เช่น โครงการขยายท่อส่งก๊าซธรรมชาติและคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) และโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ (อีอีซีไอ) เป็นต้น

3.Design now ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (นิว เอส เคิร์ฟ)หรือแผนเพื่อการเติบโตในระยะยาว ที่จะต้องตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มการใช้พลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 จำนวน 16,300 ล้านบาท มีทิศทางการลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน, โครงการการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์, การร่วมทุนในธุรกิจที่มีอนาคต เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ปตท.ยังได้ตั้งงบประมาณเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100% ได้แก่ การโอนกิจการน้ำมันให้บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (พีทีทีโออาร์) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 159,000 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มทุนในบริษัทพีทีทีโออาร์

นอกจากนี้ ปตท.ยังจัดเตรียมงบลงทุนในอนาคตอีก จำนวน 245,200 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนใหม่และที่จะเป็นนิว เอสเคิร์ฟ ของ ปตท. ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า เช่น โครงการแยกก๊าซอีเทนออกจากแอลเอ็นจีเป็นต้น

“ปตท.ยังได้จัดทำแผนธุรกิจและตั้งงบ ประมาณเพื่อวัตถุประสงค์ ที่จะรักษาความมั่นคงทางพลังงานของคนไทย ขยายการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ เพื่อนำแบรนด์ ปตท. และพันธมิตรของธุรกิจค้าปลีก ไปสร้างชื่อเสียงและรายได้ในต่างประเทศ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแสวงหาโอกาสลงทุนธุรกิจใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ควบคู่กับการขับเคลื่อนรูปแบบธุรกิจแบบมีส่วนร่วม โดยจะเริ่มลงทุนร่วมกับชุมชนในลักษณะวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเอสอี (Social Enterprise) เช่น โครงการร้านกาแฟอเมซอนสำหรับผู้พิการ โครงการรับซื้อกาแฟโดยตรงจากชุมชน เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อให้ ปตท.เป็นสมบัติของชาติที่คนไทยภาคภูมิใจ”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้