วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จังหวัดคุณธรรม

จังหวัดคุณธรรม

โดย ซี.12
22 ธ.ค. 2560 05:01 น.
  • Share:

ภาพจาก : ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

มูลนิธิพัฒนาข้าราชการได้จัดทำโครงการ “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” อันเป็นงานที่น่าสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ได้มีการเลือกสรรจังหวัดที่มีความพร้อมร่วมดำเนินการเป็นแห่งๆไป โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้ร่วมกับ จังหวัดแพร่ จัดโครงการสัมมนาหลักสูตร “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แถลงว่า เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานแนวทาง 9 ข้อให้ทุกภาคส่วนได้นำไปปฏิบัติ

โดยหนึ่งในแนวทางของประชาชนดังกล่าว คือ แนวทางจิตอาสา แนวทางการใช้ข้าราชการเป็นแบบอย่างของประชาชน และการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดของพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเรียนรู้ เข้าใจหลักการทรงงานและสามารถนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาตนเอง

จังหวัดแพร่ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดทำโครงการ “จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการช่วยเหลือผ่อนคลายความทุกข์ ความเดือดร้อน รวมทั้งเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการที่ดีและซื่อสัตย์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และประกอบธุรกิจอย่างไม่เอาเปรียบประชาชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เป็นจังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทต่อไป

การประชุมสัมมนา เป็นการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของข้าราชการ พนักงานท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

3.เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีและการเป็นข้าราชการที่ดีที่จะต้องทำงานตามรอยพระยุคลบาท

การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จังหวัดแพร่ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา” และการเสวนาในหัวข้อ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” โดยนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดแพร่ และปราชญ์ชาวบ้าน

โครงการนี้ที่จังหวัดแพร่ประสบความสำเร็จอย่างดีและเป็นตัวอย่างอันงดงาม.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้