วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปรับเนื้อหาเทียบวุฒิบาลี-ปริญญา

ปรับเนื้อหาเทียบวุฒิบาลี-ปริญญา

  • Share:

นายสมเกียรติ ธงศรี รักษาการ ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ตามที่คณะกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมเสนอ โดยตัดมาตรา 3 ที่ระบุว่า ให้ยกเลิก (1) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 (2) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2540 และมาตรา 24 ที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ออก และแก้ไขมาตรา 25 จากที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มีวิทยฐานะดังต่อไปนี้

(1) ชั้น ป.ธ. 5 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี (2) ชั้น ป.ธ. 7 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาโท (3) ชั้น ป.ธ. 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาเอก โดยแก้ไขใหม่ และกำหนดมาตราใหม่ เป็นมาตรา 23 ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้มีวิทยฐานะระดับใดๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ มส. ซึ่งหลังจากนี้จะสรุปเสนอยังนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาเสนอ ครม.ต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้