วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.เกษตรฯ ให้ทุกหน่วยในสังกัด น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ หวังสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรในอาชีพ และมีการบริหาจัดการที่ดี โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน...

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 60 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน (พด.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้เกษตรกรในอาชีพการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกประเภท มีการบริหารจัดการที่ดี ในส่วนของดินเสื่อมโทรมก็ให้ดำเนินการฟื้นฟูตามแนวทางพระราชดำริ ดังนั้นจึงสั่งการให้ทุกสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน เร่งรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่างๆ ให้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ขยายผลปฏิบัติไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งการทำเกษตรทฤษฎีใหม่โดยหลักการ คือ การแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนแรกเป็นการขุดสระกักเก็บน้ำ จำนวน 30% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากการทำเกษตรจำเป็นต้องใช้น้ำ ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 30% สำหรับเป็นแหล่งอาหารของครอบครัว ส่วนที่สามปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 30% เพื่อเก็บขายสร้างรายได้ และส่วนที่สี่ เป็นพื้นที่สำหรับใช้สร้างสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หรือยุ้งฉาง จำนวน 10%

ซึ่งเกษตรกรควรรู้คือ จำนวนสัดส่วนของขนาดพื้นที่เกษตรกรรมที่มีทั้งหมด สามารถปรับเพิ่ม หรือลดลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เพื่อให้สามารถได้มีชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากความยากจน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดี พร้อมให้การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานการลดต้นทุนในการพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่งซุปเปอร์ พด. 1 สำหรับทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูง สูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สารเร่งซุปเปอร์ พด. 2 สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพเร่งการเจริญเติบโตของพืช สารเร่งซุปเปอร์ พด. 3 สำหรับป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าต้นไม้ผล สารเร่งซุปเปอร์ พด. 6 สำหรับทำสารบำบัดน้ำเน่าเสีย ช่วยขจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ สารเร่งซุปเปอร์ พด. 7 สำหรับสารขับไล่แมลง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การใช้พืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงดิน ทั้งนี้ เกษตรกรต้องลงมือปฏิบัติเอง ขยัน มีความอดทน ก็จะประสบผลสำเร็จ และสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน.

กระทรวงเกษตรฯ หวังสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรในอาชีพ และมีการบริหาจัดการที่ดี โดยสั่งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร โดยการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน... 20 ธ.ค. 2560 16:59 20 ธ.ค. 2560 17:10 ไทยรัฐ