วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลการตัดสินวิทยานิพนธ์รางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

วิทยานิพนธ์ “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย” ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ คว้าวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล “กำพล วัชรพล”...

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ของมูลนิธิไทยรัฐ แถลงว่า รางวัล “กำพล วัชรพล” เป็นรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนที่มูลนิธิไทยรัฐกำหนดขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานทางด้านหนังสือพิมพ์ ทั้งฝ่ายบรรณาธิการและฝ่ายบริหารจัดการเป็นอเนกอนันต์ เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยมีกำหนดมอบรางวัลในวันที่ 27 ธันวาคมของทุกปี ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

คณะกรรมการพิจารณาฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน จากฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายวิชาชีพ มีความเห็นว่า วิทยานิพนธ์เรื่อง “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย” ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ วิทยานิพนธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมควรได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 โดยจะได้รับรางวัลเป็นเงินสด 2 แสนบาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ

ดุษฎีนิพนธ์เรื่องนี้ ทำการศึกษาวิธีวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อกำหนดตัวชี้วัดและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพหนังสือพิมพ์ และนักวิชาการด้านสื่อและวารสารศาสตร์รวม 27 คน ร่วมการวิจัยสำรวจนักหนังสือพิมพ์อีก 310 คน แล้วทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงได้ผลลัพธ์เป็นองค์ประกอบ 3 ด้าน และตัวชี้วัด 25 ตัวชี้วัดของเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย ซึ่งองค์ประกอบ 3 ด้านประกอบด้วย

- เสรีภาพในการปฏิบัติพันธกิจสื่อมวลชน

- เสรีภาพในการคุ้มครองต่อการทำหน้าที่ 

- เสรีภาพในการกำกับดูแลกันเอง

โดยองค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมากที่สุด หรือมีความสำคัญสูงสุด คือ เสรีภาพในการกำกับดูแลกันเอง ในขณะที่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพนักหนังสือพิมพ์ไทย ผลการวิเคราะห์ปรากฏชัดเจนว่า “ความเป็นนักวิชาชีพ” มีอิทธิพลโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยอื่นอีก 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยทางสังคม ทางการเมือง ทางกฎหมาย และทางเศรษฐกิจ ก็มีอิทธิพล แต่ไม่มีนัยสำคัญเท่ากับปัจจัยความเป็นนักวิชาชีพ

จากผลการวิจัยดังกล่าวนำไปสู่ข้อเสนอแนะของนักวิจัยต่อผู้ปฏิบัติวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ และสภาวิชาชีพในการสร้างกลไกการตรวจสอบกันเองที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน-ผู้บริโภค สื่อทุกฝ่ายทุกระดับต้องเปิดใจและใจกว้างยอมรับการตรวจสอบกันเอง ควรเลิกเสียทีกับความคิดที่ว่า “แมลงวันย่อมไม่ตอมแมลงวัน” สื่อปัจจุบันที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ต่างๆ ต้องกอบกู้ศรัทธาความเป็นมืออาชีพ ด้วยการยึดมั่นในความเป็นนักวิชาชีพที่มีมาตรฐานจรรยาบรรณความรับผิดชอบ และเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้

นอกจากจะมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” แล้ว มูลนิธิไทยรัฐ ยังจะได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน ผู้บริหาร และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากนั้นจะมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาของการได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา และการสื่อสารมวลชนของ นายกำพล วัชรพล โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และร่วมรับฟังการสนทนา “ประสบการณ์ตรงในการทำงาน” ของนายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี คนที่ 2 ของไทย นำสนทนาโดย นายสุภาพ คลี่ขจาย ผู้ดำเนินรายการขีดเส้นใต้ประเทศไทย ไทยรัฐทีวี.

วิทยานิพนธ์ “ตัวชี้วัดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเสรีภาพของนักหนังสือพิมพ์ไทย” ของ นายวัชระ จิรฐิติกาลกิจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ คว้าวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล “กำพล วัชรพล”... 20 ธ.ค. 2560 15:33 20 ธ.ค. 2560 17:19 ไทยรัฐ