วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทอ.เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลัก ทอ. สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

"แม่ทัพฟ้า" เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ "บูรณาการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนา...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธ.ค.60 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ “บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง” พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับ "การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People อย่างยั่งยืน" ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักในหน่วย จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ด้วย

ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศ ได้กำหนดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีคำย่อว่า "AIR" ประกอบด้วย
A คือ Airmanship – ความเป็นทหารอากาศ
I คือ Integrity and Allegiance – ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
R คือ Responsibility – ความรับผิดชอบ

ซึ่งทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลกำลังพลให้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้รับการยกระดับองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของกำลังพลในทุกสายวิทยาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในการเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดี เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วยไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ และช่วยให้กำลังพลตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ จนสามารถเพิ่มจำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในคราวเดียวกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนา รวมถึงมีแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ บรรยายพิเศษเรื่อง "จิตวิญญาณทหารอากาศกับความผูกพันในองค์กร" โดย พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเรื่อง "การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People แบบยั่งยืนในหน่วยงาน" โดย พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการงานในยุค Thailand 4.0 แนวคิดสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในแบบ Smart People".

"แม่ทัพฟ้า" เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ "บูรณาการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนำไปสู่เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้าใจ.. 20 ธ.ค. 2560 14:03 20 ธ.ค. 2560 14:24 ไทยรัฐ