วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผบ.ทอ.เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลัก ทอ. สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ผบ.ทอ.เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลัก ทอ. สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

  • Share:

"แม่ทัพฟ้า" เปิดสัมมนาการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ "บูรณาการขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง" เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนา...

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ธ.ค.60 ที่หอประชุมกองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ “บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง” พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับ "การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People อย่างยั่งยืน" ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักในหน่วย จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ด้วย

ผบ.ทอ. กล่าวว่า กองทัพอากาศ ได้กำหนดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 มีคำย่อว่า "AIR" ประกอบด้วย
A คือ Airmanship – ความเป็นทหารอากาศ
I คือ Integrity and Allegiance – ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี
R คือ Responsibility – ความรับผิดชอบ

ซึ่งทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลกำลังพลให้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้รับการยกระดับองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของกำลังพลในทุกสายวิทยาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในการเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดี เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วยไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ และช่วยให้กำลังพลตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ จนสามารถเพิ่มจำนวนกำลังพลที่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในคราวเดียวกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนา รวมถึงมีแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ บรรยายพิเศษเรื่อง "จิตวิญญาณทหารอากาศกับความผูกพันในองค์กร" โดย พล.อ.อ.ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษเรื่อง "การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People แบบยั่งยืนในหน่วยงาน" โดย พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบูรณาการงานในยุค Thailand 4.0 แนวคิดสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในแบบ Smart People".

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้