วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.คลอด 7 มาตรการกระเตงราคา ตั้งเป้าลดสต๊อกปาล์ม 2 แสนตัน

ใช้ ม.44 เปิดทางรัฐซื้อยาง กยท.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดูแลราคายางพารารวม 7 โครงการ โดยมีเป้าหมายราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 65 บาท เป็นการทบทวนมติ ครม.เดิม 2 โครงการ และโครงการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา อีก 5 โครงการ โดยโครงการที่ทบทวนมติ ครม. 2 โครงการ คือ โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางสำหรับขยายกำลังการผลิตหรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ให้กับผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ ส่วนนี้ ครม.เคยอนุมัติวงเงินสินเชื่อไว้แล้ว 15,000 ล้านบาท และกำหนดให้สมัครเข้าร่วมโครงการถึง ก.ย.2559 ขณะนี้ยังเหลือวงเงินอยู่ 6,112 ล้านบาท จึงให้ขยายเวลารับสมัครถึง มิ.ย.2561

สำหรับอีกโครงการ คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางให้สถาบันเกษตรกร ซึ่งกำหนดวงเงินสินเชื่อไว้ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ สนับสนุนดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกร 0.49% ต่อปี เนื่องจากตาม พ.ร.บ.สหกรณ์กำหนดให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ช่วยเหลือได้เฉพาะสถาบันเกษตรกรที่เป็นสหกรณ์เท่านั้น ดังนั้นกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนไม่สามารถรับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยจากกองทุนนี้ได้ ครม.จึงมีมติให้รัฐสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยให้กลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนในอัตรา 0.49% แทนกองทุน พัฒนาสหกรณ์

ส่วนอีก 5 โครงการตามมติกนย.ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราวงเงิน 10,000 ล้านบาท 2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางวงเงิน 20,000 ล้านบาท 3.โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 4.โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต และ 5.โครงการจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายางระหว่าง กยท. และผู้ส่งออกรายใหญ่ 5 บริษัท มีเงินตั้งต้น 1,200 ล้านบาท มอบหมายให้ กยท.หารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนไปตั้งกองทุนต่อไป

ขณะเดียวกันครม.ยังเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) วันที่ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้มีสต็อกน้ำมันปาล์มดิบกว่า 500,000 ตัน ส่งผลทำให้ราคาปาล์มน้ำมันลดลงต่อเนื่อง จึงมีแนวทางแก้ไขโดยลดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบลง 200,000 ตัน ในเดือน ธ.ค.2560.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดูแลราคายางพารารวม 7 โครงการ โดยมีเป้าหมายราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัม (ก.ก.) ละ 65 บาท 20 ธ.ค. 2560 08:25 20 ธ.ค. 2560 09:12 ไทยรัฐ