วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยื่นข้อเสนอเสมา 1 เฟ้น กกอ.ใหม่

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เผยความคืบหน้าการสรรหา กกอ.ชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระวันที่ 31 ก.ค.ว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้สรุปผลการพิจารณาร่างกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการใน กกอ. กลับมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีข้อเสนอ เช่น สถานภาพคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นองค์กรของรัฐไม่ได้เป็นองค์กรเอกชนตามที่ในร่างกำหนดจึงต้องแก้ไข ขณะเดียวกันให้เพิ่มผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้แทนจากกระทรวงแรงงานเป็น กกอ. รวมทั้งเสนอจำนวน กกอ.ควรจำกัดให้น้อยคือ 5-12 คน เป็นต้น สกอ.จะสรุปผลดังกล่าวเสนอ รมว.ศึกษาธิการพิจารณา คาดว่าจะเสนอ ครม. ปี 2561.