วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

SCG หนุน สถ.ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอน

มูลนิธิเอสซีจี หนุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือ "บันดาลแรงใจ" ให้ อปท.ใช้ประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) รับมอบหนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" จำนวน 3,000 เล่ม จาก นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี (SCG) โดยมีผู้บริหารมูลนิธิเอสซีจี (SCG) และผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ สามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้ารับบริการในศูนย์ให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย เป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้ปกครอง ดังนั้น การที่มูลนิธิเอสซีจีได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์หนังสือภาพ โดยจัดพิมพ์หนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" เพื่อจุดประกายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุแรกเกิด 0-6 ปี ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่านิทาน การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง และใช้หนังสือภาพในการพัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอ โดยจะส่งมอบหนังสือดังกล่าวให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3,000 เล่ม จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์ สำหรับการยกระดับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะได้นำหนังสือดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไปได้

ด้าน นายอนุวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิเอสซีจี ในฐานะที่เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและได้ดำเนิน "โครงการมหัศจรรย์หนังสือภาพ" มาตั้งแต่ปี 2547 เพื่อกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง โดยในปี 2560 ทางมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" ในโครงการนำหนังสือดีสู่เด็กไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 10 ซึ่งได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเชิญ พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท และพระราชปรารภ คัดตัดตอนในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านการนำเสนอโดยศิลปินนักวาดภาพสำหรับเด็กชั้นนำของเมืองไทย ถึง 12 คน ร่วมวาดเป็นภาพสื่อสารให้เยาวชนได้มีต้นแบบที่ดีงามในการดำเนินชีวิต รวมถึงร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า กรมฯ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิเอสซีจี และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามโครงการมอบหนังสือภาพดังกล่าวเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือภาพเล่มพิเศษ "บันดาลแรงใจ" นี้ จะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการรักการอ่านให้แก่เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ตามวัย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน และผู้ปกครองได้อย่างแน่นอน โดยจะดำเนินการควบคู่กับการที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำลังเร่งรัดปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น จำนวน 19,500 ศูนย์ ที่ดูแลเด็กเล็กมากกว่า 9 แสนคน ซึ่งถ้าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเช่น มูลนิธิเอสซีจี อนาคตของความสำเร็จที่เด็กไทยจะมีพัฒนาการที่ดี อันหมายถึงชาติของเราจะมีความมั่นคง ก็จะเป็นจริงได้ง่ายขึ้น

มูลนิธิเอสซีจี หนุน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน มอบหนังสือ "บันดาลแรงใจ" ให้ อปท.ใช้ประกอบการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19 ธ.ค. 2560 13:03 19 ธ.ค. 2560 15:12 ไทยรัฐ