วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศปรับปรุงเกณฑ์ เบิกค่าเล่าเรียนลูกข้าราชการ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และคล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 

18 ธ.ค. 2560 15:18 18 ธ.ค. 2560 15:48 ไทยรัฐ