วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปชช.มีส่วนร่วม ต่อต้านการก่อเหตุรุนแรง

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดอบรม "ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" หวังดึง ปชช.มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่...


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ธ.ค. 60 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และ ผอ.รมน.ภาค.4 เป็นประธานเปิดโครงการ "ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ในการต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์เซาร์เทิร์น อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชสำหรับโครงการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมของการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง หรือการต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นยุทธศาสตร์ปกป้องมาตุภูมิเพื่อความมั่นคงเชิงรับ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสกัดกั้นขบวนการการก่อเหตุรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตื่นตัว และมีความเข้าใจในขบวนการ การก่อเหตุรุนแรง รวมทั้งได้มีความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ และการแก้ปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 และรัฐบาลอย่างถูกต้อง อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนให้มีจิตสำนึกในการปกป้อง และหวงแหนแผ่นดินเกิดการอบรมในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่อง และนับเป็นรุ่นแรกในปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ ผ่านประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาให้ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการก่อเหตุรุนแรง โดยนำเอาประสบการณ์ที่ได้พบเห็น หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยตัวเองมาถ่ายทอด แนะนำแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้รับรู้อย่าถูกต้อง และเกิดจิตสำนึกร่วมในการแก้ปัญหา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อันจะนำไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อไป.

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดอบรม "ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม ต่อต้านการก่อเหตุรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้" หวังดึง ปชช.มีส่วนร่วมในการเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลพื้นที่... 18 ธ.ค. 2560 13:27 18 ธ.ค. 2560 14:03 ไทยรัฐ