วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือกัมพูชา สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ-บำบัดผู้ติดยา

'ประจิน' เป็นตัวแทนรัฐบาล มอบเงินกว่า 38 ล้านบาท ช่วยเหลือกัมพูชา สร้างศูนย์ฝึกอาชีพ-บำบัดผู้ติดยา หวังเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดผลกระทบของยาเสพติด โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทย

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย มอบเงิน 38,011,400 บาท ให้กับกัมพูชา เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ภายใต้ "โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกับประเทศกัมพูชา" โดยมี นายเกา คอนดารา รักษาการประธานคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (เทียบเท่ารัฐมนตรี) เป็นผู้แทนฝ่ายกัมพูชารับมอบความช่วยเหลือดังกล่าว

สืบเนื่องจากต้นปี 2560 รัฐบาลกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการรณรงค์ต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติ ส่งผลให้ผู้ต้องการเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมีจำนวนสูงขึ้น ในขณะที่ขีดความสามารถในการให้บริการด้านดังกล่าวไม่สามารถรองรับได้ จึงได้ร้องขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และ ครม. ได้พิจารณาอนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯ จำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารบริการสุขภาพ อาคารผู้ป่วยชาย อาคารผู้ป่วยหญิง และอาคารฝึกอาชีพผู้ป่วยชาย ทั้งนี้ กัมพูชายังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ได้มาจากการยึดทรัพย์สินผู้ค้ายาเสพติด จากการบริจาคของภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงจากประเทศภาคีอื่นๆ ด้วย

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของไทยแก่กัมพูชาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดผลกระทบของยาเสพติด รวมถึง ปัญหาด้านสาธารณสุข การลักลอบข้ามแดน และอาชญากรรม โดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับไทย และเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล 

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งกัมพูชา และได้หารือร่วมกัน โดยไทยยินดีต่อความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ไม่เฉพาะด้านยาเสพติด แต่รวมถึงด้านความมั่นคง และมิติอื่นๆ ยืนยันนโยบายของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ ยินดีสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติให้กับกัมพูชา รวมถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่ทางกัมพูชาต้องการ ส่งเสริมกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รวมถึงประเด็นความห่วงใยของกัมพูชาเกี่ยวกับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทย โดยได้ให้ความมั่นใจกับกัมพูชาว่านายกรัฐมนตรีของไทยกำชับให้มีการดูแลแรงงานต่างประเทศให้ดีที่สุดอยู่แล้ว โดย สมเด็จกลาโหม ซอร์ เค็ง ได้แสดงความขอบคุณต่อการสนับสนุนในด้านต่างๆ ของรัฐบาลไทย และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีพิธีส่งมอบความช่วยเหลือฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากกรมการแพทย์ รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ และรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ณ อำเภอสตึงฮาว จังหวัดพระสีหนุ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พลตำรวจเอก เมียะ วริศ เลขาธิการ NACD ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง และ พลตำรวจโท ทอง สุคนธ์เธีย รองเลขาธิการ NACD ได้บรรยายสรุปศูนย์บำบัดฯ แห่งนี้ มีพื้นที่ รวม 20 เฮคเตอร์ คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 โดยอาคารที่สร้างเสร็จในระยะแรกนี้ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ติดยาเสพติดได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย.