วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตนทำฟัน 900 บาท ก่อนเสียสิทธิ ปี 2560

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน วงเงินไม่เกิน 900 บาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ เท่ากับจะเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก..

วันที่ 16 ธ.ค. นางสาวลัดลา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เผยว่า สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นปัญหาสุขภาพในช่องปาก เป็นปัจจัยสำคัญในการลดทอนประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพทางกาย และบุคลิกภาพของผู้ประกันตน โดยได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตน เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี (จากเดิม 600 บาทต่อคนต่อปี)

นอกจากนี้ ขอย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิกรณีทันตกรรม กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ประจำปี 2560 สามารถขอรับบริการในคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชน หรือสถานพยาบาลของรัฐ ภายในวันที่ 31 ธ.ค.2560 เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ากับเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก อีกทั้ง เพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีควรพบทันตแพทย์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอปีละอย่างน้อย 1-2 ครั้ง

ขณะนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมกับสถานพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี ทั้งสถานพยาบาลเอกชน/คลินิก และสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยสังเกตป้ายสติกเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย

ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการ กรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน มายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 317/1 ถนนพโลชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์หมายเลข 0 4524 3187, 0 4524 5436, 0 4524 5157, 0 4524 4820 สาขาอำเภอเดชอุดม โทรศัพท์หมายเลข 0 4536 2325, 0 4536 2325 หรือสายด่วน 1506 ในวันและเวลาราชการ.

ประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ชวนผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟัน วงเงินไม่เกิน 900 บาท ภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ เนื่องจากสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปี หากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ เท่ากับจะเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพในช่องปาก.. 16 ธ.ค. 2560 09:39 16 ธ.ค. 2560 09:50 ไทยรัฐ