วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประธานสุวพันธุ์ - รองกอบศักดิ์

โดย ซี.12

นอกจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก 2 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คือ

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 1.คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 2.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นอกจากนั้นยังเป็น รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ส่วนการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

1.คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี 2.คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 3.คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 4.คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 5.คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

เป็น รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 4.รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และเป็น กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน

สำหรับ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกคน ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2.รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ และเป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานการบริการด้านการลงทุน

ในคำสั่งมอบหมายงานกำหนดไว้ด้วยว่าให้ รองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในคำสั่งนี้พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสม ในการยุบเลิกคณะกรรมการ ดังกล่าว

หากเห็นว่าหมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่นหรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุดต่างๆเข้าด้วยกัน หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวโดยการยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม่โดยยึดหลักการมีผู้รับผิดชอบภารกิจอย่างชัดแจ้ง การไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน และการบูรณาการภารกิจให้เกิดการประสานและสอดคล้องรองรับกัน

แล้วเสนอผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำขึ้นใหม่ต่อคณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นควรให้คงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นๆไว้ตามเดิมให้รายงานเหตุผลและความจำเป็นด้วยเช่นกัน

ก็ได้แต่หวังน่ะนะว่านี่เป็นการปฏิรูปการทำงานในรูปแบบคณะกรรมการให้รัดกุมยิ่งขึ้น.

“ซี.12”

นอกจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายก-รัฐมนตรีอีก 2 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ คือ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ 15 ธ.ค. 2560 11:09 15 ธ.ค. 2560 12:10 ไทยรัฐ