วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังเร่งระดมสมองจัดสรรงบปี 61 รองรับคุณตา-คุณยายวัยเกษียณ

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างสำนักงบประมาณร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี เพื่อปรับรูปแบบจัดสรรงบประมาณของประเทศสมาชิกเอเชียให้สอดคล้องกับทิศทางของกระแสโลกว่า การจัดทำงบประมาณยุคใหม่มุ่งเน้นจัดสรรงบประมาณรองรับสังคมผู้สูงอายุตามโครงสร้างประชากร เพื่อออกมาตรการส่งเสริมผู้สูงอายุหลังเกษียณได้ทำงาน เพราะยังมีศักยภาพในการทำงาน การอบรมให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง

ดังนั้น การจัดทำงบประมาณต้องมุ่งเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะต้องเปิดรับฟังความต้องการจากท้องถิ่นแทนการจัดสรรจากส่วนกลาง เช่น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเมืองรอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสินค้าและวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ดังนั้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 62 (ต.ค.61-ก.ย.62) จะเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยในช่วงต้นเดือน ม.ค.61 กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะประชุมวางกรอบงบประมาณร่วมกัน และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณปี 62 จะมุ่งเน้นรับฟังความต้องการของท้องถิ่นและรองรับสังคมผู้สูงอายุผ่านกลไกต่างๆ เช่น กองทุนสวัสดิการภาครัฐ เพื่อเน้นป้องกันด้านสุขภาพสำหรับคนวัยชรา รวมทั้งเน้นจัดสรรงบประมาณพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน ทั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการแรงงานมีคุณภาพและมีศักยภาพจำนวนนับล้านๆคน เพราะการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพียงอย่างเดียวจะมีความเสี่ยง ขณะที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริมการลงทุนจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมากเช่นกัน.

การประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างสำนักงบประมาณร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือโออีซีดี เพื่อปรับรูปแบบจัดสรรงบประมาณของประเทศสมาชิกเอเชียให้สอดคล้องกับทิศทางของกระแสโลก... 15 ธ.ค. 2560 08:00 15 ธ.ค. 2560 08:42 ไทยรัฐ