วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประธานวิษณุ-ฉัตรชัย

โดย ซี.12

การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสำหรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 4 มีดังนี้

1.คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.คณะกรรมการกฤษฎีกา 3.คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 4.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 5.คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 6.คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ 7.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 8.คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเป็น รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 2.อุปนายกสภาลูกเสือไทย

นอกจากนั้น ยังมีการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2.คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 3.คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 4.คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 5.คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ มาถึง รองนายกรัฐมนตรีลำดับสุดท้าย พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ได้รับมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 2.คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 3.คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 4.คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 5.คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 6.คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ 7.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 8.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 9.คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 10.คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 11.คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นอกจากนั้น ยังมีการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ รองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้

1.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 3.รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ส่วนการมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี มีดังนี้

1.คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ 2.คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ 3.คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ 4.คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ 5.คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม 6.คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 7.คณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 8.คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 9.คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ 10.คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2 รองนายกรัฐมนตรีที่เอ่ยถึงในวันนี้จึงเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านบริหารราชการแผ่นดินและสังคม.

“ซี.12”

การมอบหมายและมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสำหรับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีลำดับที่ 4 มีดังนี้... 14 ธ.ค. 2560 10:00 14 ธ.ค. 2560 11:43 ไทยรัฐ